VARIVAX®

VARIVAX® [Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande, försvagat].

Varivax Vaccin - MSD Sverige

Varivax är ett vaccin avsett för aktiv immunisering för att förebygga vattkoppor från 12 månaders ålder.

Varivax kan administreras till spädbarn från 9 månaders ålder under särskilda omständigheter som för att följa nationella vaccinationsprogram eller i utbrottssituationer.

Varivax är också avsett för mottagliga personer vilka har exponerats för vattkoppor. Om vaccinet administreras inom 3 dagar efter exponeringen kan det hindra en kliniskt märkbar infektion eller förändra infektionens förlopp.

Varivax: Levande försvagat virus

Varivax: Effekt

I en 10-års uppföljningsstudie för barn 12 månader till 12 år visade Varivax 94 % skydd redan efter första dosen.

Vid vaccination av barn mellan 12 månader till 12 år mot alla svårighetsgrader av vattkoppssjukdom.

Varivax - Vaccination mot vattkoppssjukdom

1 dos N=1114, 2 doser N=1102, p<0,001.

Rekommendationen för målgruppen är 2 doser. Det ska gå minst 1 månad mellan första och andra dosen.

För 13 år och äldre, se Varivax produktresumé på Fass.se.

Säkerhetsprofil

Liksom alla vaccin och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. Vanliga och mycket vanliga biverkningar är feber, infektion i övre luftvägarna och irritabilitet. Hud-, makulopapulära- och vattkoppsliknande utslag. Erytem, hudutslag, smärta/ömhet/ känslighet, svullnad, pruritus och vattkoppsliknande utslag på injektionsstället.

Använd Varivax

Varivax kan ges intramuskulärt eller subkutant och enligt rekommendation med ett tvådosschema. Beroende på ålder kan intervallet mellan doserna skilja:

Varivax kan administreras samtidigt med, men på olika injektionsställen som, kombinerat MPR-vaccin, Hib-konjugatvaccin, hepatit B-vaccin, DTP-vaccin och oralt polio-virusvaccin. Om inte Varivax ges samtidigt med levande MPR-vaccin ska administrering av de båda levande virusvaccinen ske med minst 1 månads mellanrum.

Kontraindikationer:

Beställ Varivax

Varivax kan beställas via msdvaccinservice.se, där du också kan beställa material för Varivax och vattkoppor t.ex. vaccinationsbesvis och föräldrarinformation.

Referens

Varivax SPC 12/2023


Varivax® är ett levande försvagat vaccin mot vattkoppor innehållande varicellavirus (stam Oka/Merck). Indicerat för vaccinering mot vattkoppor från 12 månaders ålder. Kan administreras till spädbarn från 9 månaders ålder under särskilda omständigheter, som för att följa nationella vaccinationsprogram eller i utbrottssituationer. Varivax är också avsett för mottagliga personer vilka har exponerats för vattkoppor. Om vaccinet administreras inom 3 dagar efter exponeringen kan det hindra en kliniskt märkbar infektion eller förändra infektionens förlopp. Dessutom finns begränsade data som indikerar att vaccination upp till 5 dagar efter exponering kan förändra infektionens förlopp. Varivax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Varivax pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, Subventioneras ej.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot något vaccin mot vattkoppor, överkänslighet mot de aktiva substanserna, ingående hjälpämnen eller gelatin eller neomycin (kan finnas kvar som spårrester). Bloddyskrasier, leukemi, lymfom av någon typ eller andra maligna tumörer som påverkar blod-och lymfsystemet. Individer som får immunsuppressiv terapi inklusive höga doser av kortikosteroider. Allvarlig humoral eller cellulär (primär eller förvärvad) immunbrist. Kongenital eller ärftlig immundefekt inom familjen, såvida inte immunkompetens har visats hos den som eventuellt skall vaccineras. Aktiv obehandlad tuberkulos. Febersjukdom >38,5ºC. Lindrig feber utgör dock inte en kontraindikation för vaccinering. Graviditet, graviditet ska dessutom undvikas under 1 månad efter vaccination. Vaccination rekommenderas i allmänhet inte till ammande mödrar, då det finns en teoretisk risk för överföring av vaccinets virusstam från moder till barn. Vaccinerade ska försöka undvika nära umgänge med smittkänsliga högriskindivider i upp till 6 veckor efter vaccinering, då överföring av vaccinvirus i sällsynta fall kan inträffa. Vaccinerade skall undvika att använda salicylateri 6 veckor efter vaccination.

Datum för översyn av produktresumé 12/2023.
För fullständig information och förpackningar, se fass.se