M-M-RvaxPro

M-M-RvaxPro – vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.


M-M-RvaxPro® är ett levande försvagat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehållande mässlingsvirus (stam Enders Edmonston B), påssjukevirus (stam Jeryl Lynn) och rubellavirus (stam Wistar RA 27/3). Indicerat för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund av personer från 12 månaders ålder. Kan under särskilda omständigheter administreras till barn från 9 månaders ålder. För användning vid mässlingutbrott, vid vaccination efter exponering eller till tidigare ovaccinerade individer äldre än 9 månader som är i kontakt med mottagliga gravida kvinnor, samt till personer som kan antas vara känsliga för påssjuka och röda hund. M-M-RvaxPro ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.
M-M-RvaxPro pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Rx, Subventioneras ej.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot något mässling-, påssjuke- eller röda hundvaccin eller överkänslighet mot något hjälpämne, inklusive neomycin. Graviditet, graviditet ska dessutom undvikas i 1 månad efter vaccination. Sjukdomstillstånd med feber >38,5ºC. Aktiv obehandlad tuberkulos. Bloddyskrasi, leukemi, alla typer av lymfom eller annan malign neoplasi i blod- eller lymfsystemet. Pågående immunsuppressiv terapi (inklusive höga doser av kortikosteroider). Topikala kortikosteroider eller parenterala kortikosteroider i lågdos utgör dock inte en kontraindikation för vaccinering. Allvarligt humoralt eller cellulärt (primärt eller förvärvat) immunbristtillstånd. Medfödd eller ärftlig immundefekt i anamnesen, såvida inte immunkompetensen hos den tilltänkta mottagaren kunnat visas.
Vaccinet ska aldrig injiceras intravaskulärt. Försiktighet bör iakttas vid tidigare allergisk reaktion mot ägg eller något som innehåller ägg, då vaccinet tillverkats i cellkultur från kycklingembryo. Försiktighet bör iakttas när ges till en ammande moder. Vederbörlig försiktighet bör iakttagas vid administrering till personer vilka tidigare själva har haft krampanfall eller där någon inom familjen har haft krampanfall, samt till personer med tidigare cerebral skada.

Datum för översyn av produktresumé 06/2022

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se