RotaTeq

RotaTeq – vaccin mot rotavirus.


Utvald säkerhetstext

RotaTeq® (levande rotavirusvaccin) är ett levande reassortant vaccin mot rotavirus innehållande fem rotavirustyper, G1, G2, G3, G4 och P1A. Indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakat av rotavirusinfektion. Användningen av RotaTeq ska ske i enlighet med officiella rekommendationer. RotaTeq oral lösning i förfylld klämtub, Rx, Subventioneras ej.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Överkänslighet efter en föregående administrering av rotavirusvaccin. Tidigare anamnes på tarminvagination. Patienter med medfödd missbildning av magtarmkanalen som kan vara predisponerande för tarminvagination. Spädbarn med känd eller misstänkt nedsättning av immunförsvaret. Administrering av RotaTeq bör senareläggas hos spädbarn med allvarlig akut febersjukdom. Förekomst av lindrig infektion utgör dock ingen kontraindikation för immunisering. Administrering av RotaTeq bör senareläggas hos patienter med akut diarré eller kräkning. RotaTeq får inte under några omständigheter injiceras.

Datum för översyn av produktresumé 03/2023

För fullständig information och förpackningar, se fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se