Vattkoppor

Varivax - Vaccination - Vattkoppor

Fakta om vattkoppor1,2

Vilka är symtomen på vattkoppor?1-3

Hur sprids vattkoppor?3

Vattkoppor kan orsaka svåra komplikationer1,2

Vattkoppor leder oftast inte till några allvarliga följder utan brukar kunna läka ut av sig självt. Men komplikationer som infektion på grund av hudbakterier kan uppstå, liksom ovanliga komplikationer som lunginflammation, hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

Skydd mot vattkoppor

En varicellainfektion ger ofta en livslång immunitet men kan också innebära allvarliga komplikationer från antingen varicellaviruset eller sekundära bakteriella infektioner.4 Vad många inte vet är att man kan skydda sig mot vattkoppor genom vaccinering.

Nyttan av vaccination på samhällsnivå

I länder där vattkoppsvaccin ingår i vaccinationsprogrammet har sjukdomsbördan minskat.5

World Health Organization (WHO) rekommenderar att rutinmässig vattkoppsvaccination kan övervägas i länder där sjukdomsbördan har konstaterats vara ett betydande folkhälsoproblem. De framhåller att det är nödvändigt att vaccinationsprogrammet uppnår och vidmakthåller en täckningsgrad ≥ 80% för att på sikt säkerställa flockimmunitet och därmed undvika vattkoppsutbrott i en äldre population med risk för både ökad morbiditet och mortalitet trots ett totalt minskat antal sjukdomsfall.4

Idag erbjuder ungefär en tredjedel av medlemsländer i EU vattkoppsvaccination inom ett nationellt eller regionala vaccinationsprogram. I de här länderna har vaccination haft stor effekt på sjukdomsbördan.2,5 I exempelvis Tyskland såg man mellan 2005 och 2009 en 55 % minskning av rapporterade vattkoppsfall för alla åldrar per rapporterande läkare (N=1 000, 95% konfidensintervall). I Navarre, Spanien mellan 2006 och 2012 minskade sjukhusinläggning för vattkoppor eller relaterade komplikationer med 89 % (från 4,2 (N=25) till 0,5 (N=3) per 100 000 invånare, p<0.0001).2,6,7

Vattkoppor: Sjukdomsbördan

Varivax - Vattkoppor: Sjukdomsbördan

I Sverige får varje år ungefär 105 000 barn och ungdomar vattkoppor.8,9 De flesta smittas som barn och vid 12 års ålder är endast cirka 3 % fortfarande mottagliga för sjukdomen.8 Drygt 300 patienter läggs årligen in på sjukhus med vattkoppor varav drygt 200 är barn under 14 år.5 Även om sjukdomen ofta inte leder till några allvarliga följder, kan det vara en påfrestning med feber och klåda.1,2 Runt 70 % av de som får vattkoppor är under 5 år. Cirka 28 % är 5 till 14 år.8,10

Vattkoppor kan drabba hela familjen om en person blir sjuk. Eftersom varicellaviruset är mycket smittsamt riskerar syskon och föräldrar som inte har haft sjukdomen eller inte har vaccinerats att också bli sjuka.3 Ungefär en fjärdedel av barn som är under 15 år gamla i Sverige har haft föräldrar hemma på grund av vattkoppor hos barnet.5

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros [updated 20 November 2020].
  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Varicella vaccination in the European Union. Stockholm: ECDC; 2015.
  3. Studahlet al. InfPreg. Varicella Zoster (Vattkoppor) [updated 7 March 2016].
  4. WHO position paper. Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014. Wkly Epidemiol Rec. 2014;89:265–88.
  5. Widgren et al. The burden of chickenpox disease in Sweden. BMC Infectious Diseases 2016; 16:666
  6. A Siedleret al. Impact of the routine varicella vaccination programme on varicella epidemiology in Germany. Euro Surveill.2010;15(13)
  7. M Garcia Cenoz et al. Impact of universal two-dose vaccination on varicella epidemiology in Navarre, Spain, 2006 to 2012. Euro Surveill. 2013;18(32).
  8. Grimheden et al. Vattkoppor inte alltid en harmlös barnsjukdom. Läkartidningen 2009;106(9):580-582
  9. SCB Befolkningsstatistik
  10. Riera-Montes et al. Estimation of the burden of varicella in Europe before the introduction of universal childhood immunization. BMC Infectious Diseases 2017; 17:353