Gardasil 9

GARDASIL 9 är ett vaccin indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot följande HPV-sjukdomar1

GARDASIL 9 innehåller 9 HPV-typer1

Gardasil 9 - HPV typer
Gardasil 9 - Säkerhetsprofil

SÄKERHETSPROFIL FÖR GARDASIL 9

Vanligaste biverkningarna med GARDASIL 9 i kliniska studier:

Biverkningarna var oftast milda till måttliga i intensitet1

För sammanfattning av biverkningar, se produktresumén.

Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Det rekommenderas att individer som får en första dos av Gardasil 9 fullföljer vaccinationsserien med Gardasil 91. Personer som tidigare har vaccinerats med Gardasil/Silgard (tetravalent vaccin) kan även vaccineras med en ny vaccinationsserie av Gardasil 9.1

Gardasil 9 - Skydd mot HPV

GARDASIL 9: BREDARE SKYDD MOT HPV-RELATERAD ANOGENITAL CANCER

Gardasil 9 - Skydd - Anogenital cancer

Referenser

  1. Gardasil 9 SPC, mars 2023
  2. Hartwig S, Baldauf J-J, Dominiak-Felden G et al. Elsevier, Estimation of the epidemiological burden of HPVrelated anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: Potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Elsevier, Papillomavirus Research 2015; 1:90-100.

Gardasil 9 är ett adjuvansinnehållande icke-infektiöst, rekombinant, 9-valent vaccin mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 som är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer.

Gardasil 9, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Individer som visat överkänslighet vid tidigare administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bör inte få Gardasil 9. Det finns otillräckliga data för att rekommendera Gardasil 9 under graviditet och vaccination ska därför uppskjutas tills graviditeten är avslutad.

Administrering av Gardasil 9 bör senareläggas hos individer med akut svår febersjukdom. Lindrig infektion såsom mild övre luftvägsinfektion eller lindrig feber, utgör däremot inte en kontraindikation för immunisering. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer (batchnr) dokumenteras.

Datum för översyn av produktresumé 03/2023

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se

Material/Beställa vacciner

Önskar du beställa vaccin, utbildnings- eller patientmaterial?
Välkommen till MSD Vaccinservice