Simponi

Simponi – TNF-α-hämmare.

Om Simponi

Simponi® (golimumab) är en TNF-α-hämmare som är indicerad för behandling av följande terapeutiska indikationer:

Simponi - Terapeutiska indikationer

Dosering

Reumatoid artrit
Simponi 50 mg ges en gång per månad, på samma datum varje månad.
Simponi ska ges tillsammans med MTX.

Psoriasisartrit, ankyloserande spondylit eller icke-radiografisk axial spondylartrit
Simponi 50 mg ges en gång per månad, på samma datum varje månad.

Patienter med en kroppsvikt över 100 kg
För alla av de ovanstående indikationerna, hos patienter med RA, PsA, AS eller ir-axSpA med en kroppsvikt över 100 kg och som inte får tillräckligt kliniskt svar efter 3 eller 4 doser, kan en ökning av dosen golimumab till 100 mg en gång per månad övervägas.

Ulcerös kolit
Patienter med kroppsvikt mindre än 80 kg
Simponi ges som en initial dos på 200 mg, följt av 100 mg vid vecka 2. Patienter som får tillräckligt svar ska få 50 mg vid vecka 6 och därefter var 4:e vecka. Patienter som inte får tillräckligt svar kan ha nytta av att fortsätta med 100 mg vid vecka 6 och därefter var 4:e vecka.

Patienter med kroppsvikt större än eller lika med 80 kg
Simponi ges som en initial dos på 200 mg, följt av 100 mg vid vecka 2, därefter 100 mg var 4:e vecka.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) (Simponi 50 mg)
Simponi 50 mg ges en gång per månad, på samma datum varje månad, till barn med en kroppsvikt på minst 40 kg. En 45 mg/0,45 ml förfylld injektionspenna finns tillgänglig för administrering till barn med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) med en kroppsvikt mindre än 40 kg.

Erfarenhet saknas angående patienter <18 år för andra indikationer än polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.

Simponi SmartJect® penna

Simponi® finns som en förfylld SmartJect® penna 50 mg och 100 mg, samt en förfylld injektionsspruta 50 mg.

Simponi - SmartJect-penna

Utvald säkerhetstext

Simponi® (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg, 100 mg och 45 mg/0,45 ml injektionslösning i förfylld injektionspenna och 50 mg även i förfylld spruta, Rx. Subventionsstatus: Simponi subventioneras endast när behandling med etanercept eller adalimumab inte är lämpligt.

Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; svår aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Simponi i kombination med metotrexat (MTX), är avsett för behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) hos barn 2 år och äldre, som svarat otillräckligt på tidigare behandling med MTX.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).

Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter hos patienter behandlade med TNF-hämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling.

SPC okt 2021

För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se.