MSI-H eller dMMR cancer

Finns som behandlingsmöjlighet för patienter i andra linjen med MSI-H eller dMMR cancer1.

KEYTRUDA som monoterapi är godkänt för behandling av följande tumörer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR) hos vuxna med1:

 • inoperabel eller metastaserad kolorektalcancer efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling
 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarmscancer eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Sedan maj 2022 rekommenderar NT-rådet KEYTRUDA som behandling till denna patientgrupp4.

Keytruda - MSI-H eller dMMR cancer

Studiedesign KEYNOTE-164 och KEYNOTE-1581,2,3

Godkännandet baserar sig på de två pivotala, kliniska studierna KEYNOTE-164 (n = 124) och KEYNOTE-158 (n = 355).

KEYNOTE-164 (n = 124): en icke-randomiserad, öppen, fas 2-studie som utvärderade effekten av KEYTRUDA som monoterapi hos tidigare behandlade patienter med inoperabel eller metastaserad MSI-H eller dMMR kolorektalcancer (CRC). Primärt effektmått var ORR och sekundära effektmått inkluderade DOR, PFS, OS och säkerhet1,2.

Keytruda - MSI-H eller dMMR-cancer - Studiedesign

Anpassad från KEYTRUDA SPC 03/20231

Primära effektmått: ORR bedömt enligt RECIST v1.1
Sekundära effektmått: DOR, PFS, OS, och säkerhet

*Från studien exkluderades patienter med: tidigare behandling med monoklonal antikropp, kemoterapi, målriktad behandling eller strålbehandling inom 2 veckor före behandlingsstart eller tidigare behandling med PD-(L)1-hämmare, aktiv autoimmun sjukdom, aktiv malignitet som kräver behandling, aktiv infektion som kräver systemisk behandling, anamnes av HIV, ILD eller aktiv icke-infektiös pneumonit, och aktiv hepatit B eller C infektion2.

KEYNOTE-158 (n = 355): en icke-randomiserad, öppen, fas 2-studie som utvärderade effekten av KEYTRUDA som monoterapi hos tidigare behandlade patienter med inoperabel eller metastaserad MSI-H eller dMMR, icke-CRC, solida tumörer vilken inkluderade endometrie-, ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer. Primärt effektmått var ORR och sekundära effektmått inkluderade DOR, PFS, OS och säkerhet1,3.

Keytruda - MSI-H eller dMMR-cancer - Studiedesign II

Anpassad från KEYTRUDA SPC 03/20231

Primära effektmått: ORR bedömt enligt RECIST v1.1
Sekundära effektmått: DOR, PFS, OS, och säkerhet

*Från studien exkluderades patienter med: tidigare behandling med monoklonal antikropp eller prövningsläkemedel inom 4 veckor, kemoterapi, målriktad behandling eller strålbehandling inom 2 veckor före behandlingsstart, immunbrist eller systemisk steroidbehandling inom 7 dagar före behandlingsstart, aktiv autoimmun sjukdom som kräver systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart (undantag hormonersättningsbehandling), aktiva hjärnmetastaser (tidigare behandlade hjärnmetastaser inkluderades om stabila) eller carcinogen meningit, aktiv icke-infektiös pneumonit eller aktiv infektion som kräver systemisk behandling, tidigare behandling med PD-(L)1-hämmare, anamnes av HIV, aktiv hepatit B eller C infektion och levande vaccin 30 dagar före behandlingsstart3.

FÖRKORTNINGAR: CRC = kolorektalcancer, MSI-H = hög mikrosatellit instabilitet, dMMR = defekt mismatch repair, RECIST = Response Evaluation Criteria in Advanced Solid Tumors, ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group, PS = performance status, IV = intravenös infusions, Q3W = var tredje vecka, ORR = objektiv svarsfrekvens, DOR = svarsduration, DCR = sjukdomskontroll, PFS = progressionsfri överlevnad; OS = totalöverlevnad, PD-L1 = programmerad –död-ligand-1.

Studieresultat KEYNOTE-164 och KEYNOTE-1581

KEYNOTE-164 (n =124)

Median uppföljningstid: 37.3 månader (intervall: 0.1-65.2)

Keytruda - MSI-H eller dMMR-cancer - Studiederesultat 164

Anpassad från KEYTRUDA SPC 03/20231

KEYNOTE-158

Median uppföljningstid: endometriecancer, 21.9 månader (intervall: 1.5-64.0),
ventrikelcancer, 13.9 månader (intervall: 1.1-66.9), tunntarmscancer, 29.1 månader
(intervall: 4.2-67.7) och gallvägscancer, 19.4 månader (intervall: 1.1-60.8).

Keytruda - MSI-H eller dMMR-cancer - Studiederesultat 158

Anpassad från KEYTRUDA SPC 03/20231

FÖRKORTNINGAR: ORR = objektiv svarsfrekvens, CR = komplett respons, PR = partiell respons, DOR = svarsduration.

Säkerhetsprofilen från KEYNOTE-164 och KEYNOTE-1581,2,3

Säkerhetsprofilen för KEYTRUDA vid MSI-H eller dMMR cancer är konsekvent med kända biverkningar för KEYTRUDA i monoterapi1.

KEYNOTE-1642

Keytruda - MSI-H eller dMMR-cancer - Säkerhetsprofil 164

Anpassad från Le DT et al. 20192

KEYNOTE-1583

Keytruda - MSI-H eller dMMR-cancer - Säkerhetsprofil 158

Anpassad från Marabelle A et al. 20192

FÖRKORTNINGAR: ALAT = alaninaminotransferas.

Keytruda - Bröstcancer - Kontaktperson - MSD Sverige

Vill du ha mer information om Keytruda?

Välkommen att kontakta Lola Jergovic

Referenser

 1. KEYTRUDA® (pembrolizumab), SPC 03/2023
 2. Le DT, Kim TW, Van Cutsem E et al. Phase II open-label study of pembrolizumab in treatment-refractory, microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient metastatic colorectal cancer: KEYNOTE-164. J Clin Oncol 2019 38:11-19. doi.org/10.12000/JCO.19.02107.
 3. Marabelle A, Le DT, Ascierto PA et al. Efficacy of pembrollizumab in patients with noncolorectal high microsatellite instability/mismatch repair-deficient cancer: results from the phase II KEYNOTE-158 study, J Clin Oncol 2019 38:1-10. doi.org/10.1200/JCO.1.9.02105.
 4. NT-rådets rekommendation för PD-(L)1-hämmare, Janusinfo, 2022-05-16.

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023