Bröstcancer – Avancerad TNBC

Keytruda (pembrolizumab) – fler behandlingsmöjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer (TNBC)1

KEYTRUDA (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi är godkänt för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom1.

Sedan november 2021 rekommenderar NT-rådet KEYTRUDA som ett av behandlingsalternativen till denna patientgrupp2.

Studiedesign KEYNOTE-3551,3

Godkännandet för KEYTRUDA vid lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC baserar sig på resultaten från fas 3-studien, KEYNOTE-355.

KEYNOTE-355 (n = 847): en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3-studie som utvärderade effekten av KEYTRUDA i kombination med paklitaxel, nab-paklitaxel eller gemcitabin och karboplatin (n = 220) jämfört med kemoterapi (n = 103) hos behandlingsnaiva patienter med avancerad TNBC. Primära effektmått var PFS och OS och viktiga sekundära effektmått var ORR, DOR, och säkerhet.

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Avancerad TNBC - Studiedesign KEYNOTE-355

Primära effektmått: PFS och OS bedömt i PD-L1 CPS ≥10, CPS ≥1 och ITT-populationen

Sekundära effektmått: ORR, DOR, DCR och säkerhet

Stratifieringsfaktorer för randomisering: 

*Från studien exkluderades patienter med aktiv autoimmun sjukdom som krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart eller patienter med ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppression.

**Kemoterapibehandlingsregim (open-label): Paklitaxel 90 mg/m2 vid dag 1, 8 och 15 var 28:e dag eller Nab-Paklitaxel 100 mg/m2 vid dag 1, 8 och 15 var 28:e dag eller Gemcitabin 1000 mg/m3 och Karboplatin AUC 2 mg/mL/min vid dag 1 och 8 var 21:a dag.

FÖRKORTNINGAR: TNBC = trippelnegativ bröstcancer, PD-L1 = programmerad –död-ligand-1, ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group,PS = performance status, R = randomisering, IV = intravenös infusions, Q3W = var tredje vecka, PFS = progressionsfri överlevnad, OS = totalöverlevnad, CPS = combined positive score, AUC = area under curve, ITT = intention-to-treat, ORR = objektiv svarsfrekvens, DOR = svarsduration, DCR = sjukdomskontroll, IHC = immunhistokemi.

Studieresultat från KEYNOTE-355: PFS​1,3,4

KEYTRUDA i kombination med kemoterapi visade en statistiskt signifikant förbättring i PFS hos tidigare behandlingsnaiva patienter med PD-L1 uttryck på 10 eller mer och lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC.

Med en median uppföljningstid på 20.2 månader (intervall: 0.3-53.1 månader) i KEYNOTE-355 var median PFS i populationen CPS ≥10 9.7 månader (95 % KI, 7.6-11.3) med KEYTRUDA + kemoterapi (n = 220) jämfört med 5.6 månader (95 % KI, 5.3-7.5) med placebo + kemoterapi (n = 103) (HR = 0.66, 95 % KI 0.50-0.88, p = 0.0018).

Kaplan-Meier estimat av PFS i populationen CPS ≥10

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Avancerad TNBC - Studieresultat KEYNOTE-355

FÖRKORTNINGAR: PFS = progressionsfri överlevnad, PD-L1 = programmerad –död-ligand-1, TNBC = trippelnegativ bröstcancer, CPS = combined positive score, KI = konfidensintervall, HR = riskkvot.

Studieresultat från KEYNOTE-355: OS1,4

KEYTRUDA är den första PD-(L)1-hämmaren som i kombination med kemoterapi har visat en statistiskt signifikant förbättring i OS hos tidigare behandlingsnaiva patienter med PD-L1 uttryck på 10 eller mer och lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC.

Med en median uppföljningstid på 20.2 månader (intervall: 0.3-53.1 månader) i KEYNOTE-355 var median OS i populationen CPS ≥10 23 månader (95 % KI, 19.0-26.3) med KEYTRUDA + kemoterapi (n = 220) jämfört med 16.1 månader (95 % KI, 12.6-18.8) med placebo + kemoterapi (n = 103) (HR = 0.73, 95% KI 0.55-0.95, p = 0.0093).

Kaplan-Meier estimat av OS i populationen CPS ≥10

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Avancerad TNBC - Studieresultat KEYNOTE-355 OS

FÖRKORTNINGAR: OS = totalöverlevnad, PD-L1 = programmerad –död-ligand-1, TNBC = trippelnegativ bröstcancer, CPS = combined positive score, KI = konfidensintervall, HR = riskkvot.

Studieresultat från KEYNOTE-355: ORR och DOR1,4

De sekundära effektmåtten i KEYNOTE-355 var ORR 52.7 % (95 % KI 45.9-59.5) med KEYTRUDA + kemoterapi jämfört med 40.8 % (95 % KI 31.2-50.9) med placebo + kemoterapi, medan DOR var 12.8 månader (1.6+-45.9+) med KEYTRUDA + kemoterapi jämfört med 7.3 månader (1.5-46.6+) med placebo + kemoterapi.

ORR

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Avancerad TNBC - Studieresultat KEYNOTE-355 ORR

Median DOR bland patienter som svarade på behandling

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Avancerad TNBC - Studieresultat KEYNOTE-355 DOR

FÖRKORTNINGAR: ORR = objektiv svarsfrekvens, DOR = svarsduration, KI = konfidensintervall, CR = komplett respons, PR = partiell respons.

Säkerhetsprofilen från KEYNOTE-3551,3

Säkerhetsprofilen för KEYTRUDA i kombination med kemoterapi vid lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC var konsekvent med kända biverkningar för varje enskild behandling och med dem som observerats i andra kombinationsstudier med KEYTRUDA.

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Avancerad TNBC - Säkerhetsprofilen KEYNOTE-355

FÖRKORTNINGAR: ALAT = alaninaminotransferas.

Keytruda - Bröstcancer - Kontaktperson - MSD Sverige

Vill du ha mer information om Keytruda?

Välkommen att kontakta Lulwa Ghrawi

Referenser

 1. KEYTRUDA® (pembrolizumab), SPC 03/2023
 2. Keytruda (pembrolizumab) och Tecentriq (atezolizumab) vid trippelnegativ bröstcancer. NT-rådets yttrande till regionerna 2021-11-19.
 3. Cortes J, Cescon DW, Rugo HS, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple- negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet 2020; 396(10265):1817-1828.
 4. Rugo HS, Cortes J, Cescon, et al. KEYNOTE-355: Final results from a randomized, double-blind, phase 3 study of first-line pembrolizumab + chemotherapy versus placebo + chemotherapy for metastatic triple-negative breast cancer. Presenterat på ESMO 2021.

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023