Nytt avtal ger möjlighet att beställa vaccindoser till upphandlat pris

Den 1 september 2023 ingick MSD ett nytt 4-års avtal för HPV-vaccin inom barnvaccinationsprogrammet. Nytt med avtalet är att det upphandlade vaccinet, Gardasil 9 (Humant papillomvirus 9-valent vaccin, rekombinant), även kan beställas till andra grupper, som inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, där ordinerande läkare eller sköterska anser att det finns ett behov av vaccinering för skydd för HPV-relaterad sjukdom.

Vid vaccinering med Gardasil 9 (Humant papillomvirus 9-valent vaccin, rekombinant) skall vaccindosen vara helt kostnadsfri för den enskilde men en stick-eller patientavgift enligt regionens gällande prislista får tas ut.1,2

För att kunna göra avrop på avtalet, vänligen kontakta vaccinsamordnare eller läkemedelsansvarig i din region.

Utvald säkerhetstext

Gardasil 9 är ett adjuvansinnehållande icke-infektiöst, rekombinant, 9-valent vaccin mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 som är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Gardasil 9, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Individer som visat överkänslighet vid tidigare administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bör inte få Gardasil 9. Det finns otillräckliga data för att rekommendera Gardasil 9 under graviditet och vaccination ska därför uppskjutas tills graviditeten är avslutad.

Administrering av Gardasil 9 bör senareläggas hos individer med akut svår febersjukdom. Lindrig infektion såsom mild övre luftvägsinfektion eller lindrig feber, utgör däremot inte en kontraindikation för immunisering.

Varningar och försiktighet: Vaccinet är endast avsett för profylaktisk användning och har ingen effekt på aktiva HPV-infektioner eller etablerad klinisk sjukdom. Vaccinet har inte påvisats ha terapeutisk effekt. Hos personer med nedsatt immunförsvar antingen beroende på användningen av potent immunsuppressiv terapi, en genetisk defekt, infektion med humant immunbristvirus (hiv) eller andra orsaker, kan adekvat svar efter vaccinering utebli. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer (batchnr) dokumenteras.

Datum för översyn av produktresumé 05/2023

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se

Referenser

  1. Mercell Commerce – HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021 (tendsign.com) – Bilaga: Kravspecifikation HPV.
  2. Mercell Commerce – HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021 (tendsign.com) – Bilaga: Ramavtal