Doseringsschema Keytruda

KEYTRUDA® (pembrolizumab) sex veckors-doseringsschema kan vara ett praktiskt val för både patienter och läkare

KEYTRUDA® (pembrolizumab) sex veckors-doseringsschema kan vara ett praktiskt val för både patienter och läkare.

Endast nio infusioner per år

Att dubblera dosen och intervallet och administrera 400 mg var sjätte vecka i stället för 200 mg var tredje vecka, innebär färre sjukhusbesök för patienten – nio infusioner per år (52 veckor/6 = 8,66) vid behandling i monoterapi eller i kombination med tablettbehandling. KEYTRUDA® ges, oavsett om det gäller Q3W- eller Q6W-schemat, som en intravenös infusion under 30 minuter.1

Färre sjukhusbesök kan innebära större bekvämlighet för patienter, särskilt för dem som måste resa långväga till sjukhuset (t.ex. lägre transportkostnad, färre dagar borta från hemmet eller arbetet) samt en minskning av tiden som patienten tillbringar på sjukhuset.2

Keytruda - Doseringsschema - Endast nio infusioner per år

Källa: KEYTRUDA® SPC och Lala et al. 20201,2

KEYTRUDA® har en hållbarhetstid på upp till fyra dagar efter infusionspreparation1

Den kemiska och fysiska stabiliteten för KEYTRUDA® efter infusionspreparation är 96 timmar vid 2 °C till 8 °C.1 

Biverkningsprofil

Data till stöd för KEYTRUDA® 400 mg Q6W-doseringsschema är baserade på plasmakoncentrationsanalyser.2 Exponerings-responsanalyser används allmänt för att utvärdera säkerhet och effektivitet för olika doseringsscheman.3 Modellbaserade utvärderingar har visat att toxicitetsnivåerna var acceptabla, och den högre doskoncentrationen innebar inga extra säkerhetsproblem.4

Säkerheten för KEYTRUDA® 400 mg Q6W-doseringsschema undersöktes genom att jämföra förutsedda topp- (maximum) plasmakoncentrationer (Cmax) vid jämviktstillstånd med värdena för de initialt godkända doserna (2 mg/kg Q3W och 200 mg Q3W) samt 10 mg/kg varannan vecka, vilket är den högsta kliniskt administrerade dosen. Under hela doseringsintervallet låg koncentrationerna vid 400 mg Q6W långt under dem för 10 mg/kg Q2W. 10 mg/kg Q2W-schemat har uppvisat en snarlik säkerhetsprofil jämfört med de godkända 200 mg- och 2 mg/kg Q3W-doserna.2

Keytruda - Doseringsschema - Biverkningsprofil

Figur 1: Topp-plasmakoncentrationsprofiler för KEYTRUDA® i olika doser och intervall14

I farmakokinetiska simuleringar ligger topp-plasmakoncentrationen (Cmax) för 400 mg var sjätte vecka långt under 10 mg/kg Q2W-schemat (och inom intervallet för kliniskt uppmätta koncentrationer).
Anpassat från Lala M. et al. 201814

Fast jämfört med viktbaserad dosering

Viktbaserad, snarare än fast dosering har genererat högre plasmakoncentration hos vissa patienter.4 I KEYNOTE-010, en randomiserad fas 2/3-studie, administrerades KEYTRUDA® med 2 mg/kg eller 10 mg/kg var tredje vecka (Q3W). Även med den höga dosen (10 mg/kg) och en maximal plasmakoncentration som avsevärt översteg 400 mg Q6W-schemat, var biverkningar av KEYTRUDA 10 mg/kg* Q3W hanterbara (se tabell 1 för vanliga biverkningar).1,4 I en sammanslagen analys med kliniska säkerhetsdata tillgängliga för 2799 patienter med melanom eller NSCLC, var förekomsten av eventuella biverkningar (20-22 %) och biverkningar av grad 3-5 (5-6 %) enhetlig över de olika doseringsschemana.2 *Doseringen är inte godkänd.

Tabell 1: Biverkningar i KEYNOTE-0105

Keytruda - Doseringsschema - Tabell 1: Biverkningar i KEYNOTE-010

*2 fall av pneumonit och 1 fall av lunginflammation, **1 fall vardera av hjärtinfarkt, lunginflammation och pneumonit
Baserad på data från Herbst R. S. et al. 2016; tabell 2

Säkerställd vårdkvalitet

Vårdpersonal kan även överväga sex veckors-doseringsschemat för KEYTRUDA® även nu när COVID-19-pandemisituationen är över. De nämnda fördelarna med KEYTRUDA® Q6W-doseringsschema som ger ökad bekvämlighet för patienter, minskade kostnader för sjukhus och större flexibilitet för sjukhuspersonal samt det faktum att det inte finns några extra säkerhetsproblem, talar för att använda detta doseringsschema som ett permanent alternativ.

Nya rutiner för övervakning av patienter under förlängda doseringsscheman

Telefonuppföljning har potential att vara ett effektivt och innovativt sätt att övervaka patientens hälsoutfall. Mellan de fysiska besöken kan patienten ringa till en telefonsvarare och rapportera eventuella biverkningar eller andra orosmoln. Om det uppstått komplikationer följer en sjuksköterska upp ärendet med patienten via telefon. Denna process låter läkaren följa patientens behandlingsförlopp.

Laboratorietester varannan eller var tredje vecka kan bidra till att spåra avvikande resultat. Dessa kan göras hos patientens husläkare eller på vårdcentralen och utgör ett smidigare alternativ för patienten.

Telemedicin: Videokonsultationer kan vara till hjälp för att följa upp patienter mellan de glesare sjukhusbesöken, och då kan patienten ta upp eventuella orosmoln gällande läkemedelshantering, biverkningar eller allmänna frågor gällande behandlingen. Virtuella konsultationer erbjuder ett sätt att få tillgång till tidsläglig vård på ett mycket bekvämt sätt för patienten.

Faktaruta: Verkningsmekanism för KEYTRUDA®

KEYTRUDA® (pembrolizumab) är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till PD-1-receptorer. KEYTRUDA® potentierar T-cellsvaret genom att blockera bindningen av PD-1 till PD-L1 och PDL2, vilka uttrycks på antigenpresenterande celler och kan uttryckas av tumörceller eller andra celler i tumörens mikromiljö.1 Monoklonala antikroppar som är målinriktade på immunkontrollpunkter kan återställa anti-tumörimmunitet och därmed upphäva immunflyktmekanismen eller undvikandet av immunsvaret och främja tumörcelldöd.6

Relaterat innehåll

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

Metastaserad icke-småcellig lungcancer

Doseringsschema Keytruda

KEYTRUDA® (pembrolizumab) sex veckors-doseringsschema kan vara ett praktiskt val för både patienter och läkare

Referenser

 1. KEYTRUDA® SPC
 2. Lala, M. et al. A six-weekly dosing schedule for pembrolizumab in patients with cancer based on evaluation using modelling and simulation. European Journal of Cancer 131, 68-75 (2020).
 3. Lala, M. et al. A Six-Weekly (Q6W) Dosing Schedule for Pembrolizumab Based on an Exposure-Response (E_R) Evaluation Using Modelling and Simulation (poster). Presented at ASCO (2018).
 4. Freshwater, T. et al. Evaluation of dosing strategy for pembrolizumab for oncology indications. Journal for ImmunoTherapy of Cancer 5;43, (2017).
 5. Herbst, R. S. et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): A randomised controlled trial. The Lancet 387, 1540-1550 (2016).
 6. Martins, F. et al. Adverse effects of immune-checkpoint inhibitors: epidemiology, management and surveillance. Nature Reviews Clinical Oncology vol. 16 563-580 (2019).

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023