Interaktivt verktyg CareCompare för att estimera vaccinationstäckningsgrad

CareCompare är ett digitalt verktyg som redovisar estimeringar för vaccinationstäckningsgrad baserad på leveransdata för pneumokockpolysackaridvaccin, invasiv pneumokocksjukdom (IPD) och relaterade kostnader för den vuxna befolkningen 65 år och äldre. Verktyget kan stötta er att hitta vaccinationsgap samt åskådliggöra sjukdomsbördan orsakat av IPD samt kostnader relaterat till sjukhusinläggning vid vaccination för att ta bättre beslut för din region.

CareCompare integrerar data från flera relevanta källor såsom Folkhälsomyndigheten och visualiserar detta för att på ett smidigt sätt följa utvecklingen av just din region.

Förstora vyn av instrumentpanelen genom att klicka på ”Öppna fönster” i den nedre högra sidan.


Utvald säkerhetstext

Pneumovax®

(pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk. Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer (batchnr) dokumenteras.

Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig. Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Om vaccinet administreras till patienter som är immunosupprimerade är det möjligt att det förväntade immunsvaret inte uppnås efter en första eller andra dos.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör
informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.
Pneumokockvaccin kan ha otillräcklig effekt mot att förebygga infektion som uppstår på grund av skallbasfraktur eller från extern kommunikation med cerebrospinalvätska.
Liksom med alla vaccin ger Pneumovax eventuellt inte fullgott skydd hos alla mottagare.

Datum för översyn av produktresumé 07/2023

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se