Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

2023-03-15
Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är större för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar, och den ökar med stigande ålder, oavsett andra riskfaktorer. 1

Riskgrupperna delas upp i två grupper med mycket hög risk respektive ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Beroende på riskfaktorer samt eventuell tidigare vaccination mot pneumokocker, kan man rekommenderas antingen konjugatvaccin (PCV), polysackaridvaccin (PPV) eller båda två. 1

Några riskgrupper är heterogena och det kan därför behövas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas. 1

Flödesschema för vaccination mot pneumokocker till riskgrupper: en enkel PDF-samanfattning

Vi har skapat ett flödesschema baserat på senaste uppdateringen för dig som är läkare eller sjuksköterska och vaccinerar mot pneumokocker. Det går bra att ladda ner, skriva ut och använda det i din vaccinationsrutin för att enkelt se vilka bör vaccineras samt vilket vaccin som bör erbjudas till dina patienter.

Flödesschema för vaccination mot pneumokocker till riskgrupper: en enkel PDF-samanfattning

eller beställ en kostnadsfri pappersversion till din brevlåda

Vuxna och barn från 2 år med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

rekommenderas vaccination med en dos PPV23.1

Tabell 1. Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom som omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

RiskgruppExempelRekommendation
Kronisk hjärtsjukdomPPV23
Kronisk lungsjukdomPersoner med KOL eller svår astmaPPV23
Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnationPersoner med vissa kroniska neurologiska sjukdomar, extrem fetma eller Morbus DownPPV23
Kronisk leversjukdomPPV23
Kronisk njursviktNefrotiskt syndromPPV23
Diabetes mellitusPPV23
Personer det år de fyller 75 årPPV23

Därutöver rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination till ytterligare grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom (enligt tabell 2). Varje region beslutar själv om de följer rekommendationerna och om vaccinationer är kostnadsfria för personerna.

Tabell 2. Ytterligare grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom som rekommenderas vaccination.

RiskgruppExempelRekommendation
Personer som är 65 år eller äldrePPV23
Personer som haft invasiv pneumokockinfektionPPV23
Personer med alkohol- eller narkotikaberoendePPV23
RökarePPV23
SvetsareSvetsare utsatta för toxisk rök i arbetetPPV23

Revaccinationer med PPV23

Personer i grupper med ökad risk som tidigare har vaccinerats med PPV23, rekommenderas revaccination när det har gått mer än 5 år sedan föregående vaccination. 1

Vid 75 års ålder bör personer därmed erbjudas en dos PPV23 även om de tidigare har vaccinerat sig mot pneumokocker. Det bör dock ha gått minst 5 år sedan förra vaccinationen med PPV23. 1

Personer 18 år och äldre med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

rekommenderas vaccination med PCV20 och i vissa fall med både PCV20 och PPV23.1

Tabell 3. Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom ska erbjudas vaccination inom det nationella särskilda programmet för riskgrupper.

RiskgruppExempelRekommendation
Aspleni eller hypospleniSplenektomerade personer, tillstånd som medför bristande mjältfunktion, planerad splenektomiPCV20 följt av PPV23
 
med minst två månaders intervall. Vid planerad splenektomi bör den sista vaccinationen ha getts minst två veckor före operationen.
LikvorläckageLikvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallenPCV20 följt av PPV23
 
med minst två månaders intervall
Nedsatt immunförsvarPersoner med hematologisk cancer, sicklecellsanemi eller lungcancer. Vissa andra personer med nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling som efter en individuell bedömning anses ha en mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdomPCV20
Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantationMinst tre doser PCV20
 
Schemat finns i rekommendationer från gruppen European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL).
CochleaimplantatPCV20
Cystisk fibrosPCV20
OrgantransplantationPCV20

Personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage rekommenderas revaccination med PPV23 när det gått fem år sedan den föregående dosen. 1

Barn 2–17 år med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Tidigare ovaccinerade barn rekommenderas en dos PCV15 följt av en dos PPV23 med minst två månaders intervall. 1

Barn som tidigare har vaccinerats med PCV10 eller PCV13, till exempel inom barnvaccinationsprogrammet, rekommenderas vaccination med en dos PPV23, minst två månader efter sista PCV-dosen. 1 Revaccination med PPV23 rekommenderas när det gått mer än fem år sedan senaste PPV23-dosen.1

Du kan läsa de fullständiga rekommendationerna för vuxna och barn med ökad risk samt mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom genom att besöka Folkhälsomyndighetens hemsida.

Flödesschema för vaccination mot pneumokocker till riskgrupper: en enkel PDF-samanfattning

eller beställ en kostnadsfri pappersversion till din brevlåda

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat innehåll

HPV

Folkhälsomyndigheten ser ett behov av att vaccinera fler grupper mot HPV

I en utredning från Folkhälsomyndigheten i juni 2024 har man fastställt att det finns ett behov av att erbjuda HPV-vaccination till grupper som tidigare inte har haft tillgång till detta.

Pneumokockvaccination

Värdet av att förebygga pneumokockinfektion 

Den 13 mars bjöd MSD tillsammans med infektionsläkaren Rolf Gustafson in allmänläkareoch sjuksköterskor till ett webbinarium om pneumokocker.

Pneumokockvaccination

Skyddad: Vem ska vaccineras mot pneumokocker?

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Besökt 2024-10-05. Uppdaterad 2024-04-25.

Utvald säkerhetstext

Pneumovax®

(pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk. Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer (batchnr) dokumenteras.

Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig. Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Om vaccinet administreras till patienter som är immunosupprimerade är det möjligt att det förväntade immunsvaret inte uppnås efter en första eller andra dos.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör
informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.
Pneumokockvaccin kan ha otillräcklig effekt mot att förebygga infektion som uppstår på grund av skallbasfraktur eller från extern kommunikation med cerebrospinalvätska.
Liksom med alla vaccin ger Pneumovax eventuellt inte fullgott skydd hos alla mottagare.

Datum för översyn av produktresumé 07/2023

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se


Utvald säkerhetstext

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Vaxneuvance® (konjugerat 15-valent polysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 15 pneumokock-polysackaridserotyper: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F. Vaxneuvance är avsett för aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut mellanöreinflammation orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar från 6 veckor till <18 års ålder. Vaxneuvance är avsett för aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna från 18 års ålder. Vaxneuvance ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Vaxneuvance injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne, samt mot vaccin innehållande difteritoxoid.

Varningar och försiktighet: Vaccinationen ska skjutas upp hos personer som har en akut svår febersjukdom eller akut infektion. En mindre infektion och/eller låg feber är inte skäl att skjuta upp vaccinationen.

Vaxneuvance ska administreras intramuskulärt. Ingen data finns för intradermal administrering och vaccinet får inte administreras intravaskulärt. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer (batchnr) dokumenteras.

Administrering av Vaxneuvance under graviditet ska endast övervägas när den potentiella nyttan överväger eventuella risker för modern och fostret.

Potentiell risk för apné och behov av andningsövervakning ska beaktas vid administrering till mycket prematura spädbarn (≤28 veckor vid födseln). Vaccination bör i allmänhet inte avstås/senareläggas till denna grupp.

Personer med nedsatt immunkompetens kan få ett svagare antikroppssvar efter aktiv immunisering. Liksom med alla vaccin ger Vaxneuvance eventuellt inte fullgott skydd hos alla mottagare.

Datum för översyn av produktresumén: 11/2023

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se