Livmoderhalscancer – en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor

Livmoderhalscancer – en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor

Livmoderhalscancer är globalt den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ca 600 000 kvinnor per år.1

Livmoderhalscancer är både möjligt att förebygga och behandla effektivt om det upptäcks i tid. Ändå dör över 300 000 kvinnor i världen varje år till följd av denna cancerform.1 I Sverige rör det sig om 550 nya fall per år och ungefär 150 kvinnor dör av sin livmoderhalscancer varje år.2

I Sverige rör det sig om 550 nya fall per år och ungefär 150 kvinnor dör av sin livmoderhalscancer varje år

Anpassat efter: WHO Cervical cancer fact sheet.1

Det råder stor skillnad på mortalitet mellan hög- och låginkomstländer, ca 90 % av alla dödsfall 2020 skedde i låg- och medelinkomstländer. Med begränsad access till sjukvård, vaccination, screeningprogram och behandling av sjukdomen påverkas prognosen negativt i dessa länder.Ingen kvinna ska behöva dö av livmoderhalscancer då det går att förebygga och behandla effektivt när det upptäcks i tid.1

Livmoderhalscancer kan utrotas

Humant papillomvirus orsakar i princip alla fall av livmoderhalscancer (> 95 %).1 Genom att stoppa spridningen av HPV kan därför de flesta fall av nya precancerösa förändringarna förebyggas.

Kostnadseffektiva och evidensbaserade interventioner som inkluderar vaccination av flickor och pojkar, screening och behandling av precancerösa lesioner samt ökad tillgänglighet till diagnostik och behandlingsalternativ kan livmoderhalscancer faktiskt elimineras inom detta århundrade.1 För att livmoderhalscancer ska anses vara eliminerad krävs att man når en incidens på under 4 per 100 000 kvinnor enligt WHO.3 Det är fullt möjligt att uppnå detta, dock krävs det insatser av världens samtliga länder. WHO har satt upp följande 90-70-90-mål som behöver uppnås innan 2030 för att eliminering ska kunna ske detta århundrade:3

Livmoderhalscancer kan utrotas

Anpassat efter: WHO Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem3

När kan Sverige uppnå dessa mål?

Elimineringens två grundpelare är som sagt att få stopp på spridningen av HPV så fort som möjligt genom vaccination samt att se till att de redan smittade upptäcks i tid med hjälp av HPV-screening. Här kan Sverige bli ett av de första länder i världen med att uppnå elimineringsmålen.

Sverige har redan i dag ett välfungerande screeningprogram med högt deltagande (ca 90 %) i de yngre grupperna, vilket möjliggör att kvinnor med ökad risk att utveckla precancerösa tillstånd kan upptäckas i tid och behandlas.4

Så hur stoppar man spridningen av HPV? För att stoppa en smitta från att spridas i samhället krävs det att det basala reproduktionstalet är < 1. Basalt reproduktionstal R0 är ett mått på hur smittsam en infektionssjukdom är och estimerar hur många individer som förväntas smittas av den person som redan är sjuk om alla anses mottagliga för sjukdomen dvs utan vaccination, andra redan smittade etc.5 I en svensk studie har man estimerat åldersspecifika reproduktionstal (R0) för HPV16. Hos kvinnor > 30 år sågs en kraftig minskning av R0 och vid 35 år var R0 = 0,4. Det innebär att infektionen fasas ut snabbt i denna åldersgrupp när de inte längre infekteras av HPV från de yngre.6

Basalt reproduktionstal (R0) för HPV 16

Basalt reproduktionstal (R0) för HPV 16. Anpassat efter Dillner et al, 20216

I Sverige har vi allmän vaccination för både flickor (2012) och pojkar (2020) vid 11–12 års ålder. Med en vaccinationstäckning på ca 80 % bland dessa innebär det att det redan finns en hög immunitet hos kvinnor som är 21 år eller yngre.6   Baserat på R0, HPV-prevalens och vaccinationsstäckningsgrad leder det till slutsatsen att den största spridningen bland kvinnor således sker mellan åldrarna 22-30 år.6  Om spridningen kan stoppas i dessa åldersgrupper så kommer smittan successivt dö ut av sig själv även hos kvinnor äldre än 30 år, varför det är av största vikt att säkerställa en hög vaccinationstäckningsgrad i dessa grupper.6

Vaccinationstäckningsgraden hos flickor idag ligger som sagt > 80 % i Sverige.7 Dock ses en betydligt lägre vaccinationsgrad i kohorterna som är födda 1998 eller tidigare, dvs i den grupp där man ser störst behov av att stoppa spridningen. Flickor födda 1993-1998 har t ex en vaccinationsgrad på 55-63 %8, vilket inte är tillräckligt högt för att uppnå flockimmunitet och kunna eliminera livmoderhalscancer.9 Därtill är dessa kvinnor vaccinerade med ett vaccin som inte ger lika brett skydd som det som finns tillgängligt idag.10,11

Med anledning av detta har en nationell insats för att påskynda elimineringen av livmoderhalscancer inletts. Som första steg kommer alla kvinnor födda 1994-1999 att erbjudas gratis HPV-vaccin i samband med sin första HPV-screening.12 Samtliga 21 regioner i Sverige är nu involverade i denna kliniska forskningsstudie.13

Fler kvinnor behöver vaccinera sig – sprid budskapet

För att Sverige ska kunna eliminera livmoderhalscancer så snabbt som möjligt krävs en bred inklusion av kvinnor födda 1994–1999. Även om information skickas ut till de unga kvinnorna kan du som vårdpersonal göra en extra insats för att säkerställa att majoriteten av dessa kvinnor vaccineras.  Hjälp till att sprida budskapet om möjligheten att få gratis vaccination och därmed möjliggöra eliminering av livmoderhalscancer (< 4 fall/ 100 000 kvinnor) i Sverige inom en snar framtid.13

Läs mer om initiativet på International HPV Reference Center – Ta sticket mot HPV.

HPV - För att Sverige ska kunna eliminera livmoderhalscancer så snabbt som möjligt krävs en bred inklusion av kvinnor födda 1994–1999

Relaterat innehåll

Referenser

 1. World Health Organization. Cervical cancer fact sheet. Uppdaterad 22 februari 2022
 2. Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot humant papillomvirus. Uppdaterad 21 februari 2022.
 3. World Health Organization. Global Strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 4. Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, kvalitetsindikatorer, täckningsgrad i Riket 2013-2021 per åldersklass. Uppdaterad 27 juli 2022.
 5. Miller E, The Vaccine book, 2003, 37-50, Elsevier Science. Copyright 2003
 6. Dillner J, Elfström M, Baussano, I. Prospects for accelerated elimination of cervical cancer. Preventive Medicine. 2021;153:1-3
 7. Nationella vaccinationsregistret. Barnvaccinationer, vaccinationstäckning för vaccinationer givna inom elevhälsan. Uppdaterad 31 december 2021
 8. Folkhälsomyndigheten, Statistik om HPV-vaccinationer i SveVac – andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31
 9. Lehtinen M, Baussano I, Paavonen J et al. Eradication of human papillomavirus an elimination of HPV-related diseases – scientific basis for gloval publich health policies. Expert Review of Vaccines. 2019; 18(2): 153-160
 10. Produktresumé Gardasil, datum för översyn 2022/11
 11. Produktresumé Gardasil9, datum för översyn 2023/03
 12. Överenskommelse mellan staten och SKR, Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023. Uppdaterad december 2022.
 13. International HPV Reference Center, uppdaterad 27 februari 2023.