Nya kunskaper om vikten av kurativ behandling vid njurcancer

Ärr på vänster sida av kroppen i höjd med njuren
3 minuters läsning

Varje år diagnostiseras cirka 1 300 nya fall av njurcancer i Sverige.1 Under perioden 2017–2021 avled drygt 500 personer i genomsnitt per år i sjukdomen.2 Den åldersstandardiserade incidensen av njurcancer ökar sedan tidigt 2000-tal.1

Orsaken till ökande fall av njurcancer är en äldre och större population, men också på grund av omgivningsfaktorer.1 Cigarrettrökning och kraftig övervikt är två viktiga riskfaktorer.1 Andra riskfaktorer är högt blodtryck och förvärvad njurcystsjukdom vid långvarig njursvikt.1 Samtidigt som fler får diagnosen njurcancer, har mortaliteten gradvis minskat under en 30-årsperiod.1 En av orsakerna till detta är sannolikt de förbättrade behandlingsmöjligheterna för patienter med metastaserad njurcancer, i syfte att förlänga överlevnaden.1

Vanligen förekommer njurcancer utan några symptom.1 Sjukdomen upptäcks i stor utsträckning incidentellt vid radiologisk undersökning av andra anledningar än misstanke om njurcancer.1 Ju tidigare tumörstadium vid diagnos, desto bättre prognos.1,3

Risk för recidiv efter kirurgi

Kirurgi är standardbehandling vid lokaliserad njurcancer; främst nefronsparande kirurgi (partiell nefrektomi) eller radikal nefrektomi.1 Långt ifrån alla blir botade av enbart kirurgi.3

I en retrospektiv observationsstudie av Sundaram et al. fick 46 % av patienterna tumöråterfall inom fem år efter genomgången nefrektomi.3 Av dessa recidiv var 10,8 % lokoregionala och i 89,2 % av fallen handlade det om fjärrmetastaser.3

Fakta om njurcancer

Det är vanligt att njurcancerpatienter behandlade i tidigt stadium känner oro för att sjukdomen ska komma tillbaka.4 I en prospektiv studie där 412 av patienterna hade lokaliserad njurcellscancer av grad I–III rapporterade 54 % oro för recidiv.4 Denna oro kan få psykologiska konsekvenser för patienten och påverka livskvaliteten negativt.4 Recidiv medför därutöver kliniska och ekonomiska konsekvenser för sjukvården3.

Förhindra och fördröja recidiv

Vetskapen om att nära hälften av njurcancerpatienterna drabbas av återfall efter nefrektomi, visar på behovet av ytterligare kurativt syftande behandlingsalternativ.3 Målbilden är att minska risken för återfall och kanske till och med eliminera den.3 Det finns idag flera cancertyper som behandlas adjuvant i tillägg efter operation för att minska risken för återfall.5-7

Adjuvant behandling

Kirurgi är fortsatt en viktig behandlingsmöjlighet vid nydiagnostiserad njurcellscancer.3 Behandlingsalternativen efter nefrektomi utvecklas snabbt; de senaste åren har målinriktade terapier och immunterapier tillkommit (till exempel axitinib, nivolumab, pazopanib, pembrolizumab och sunitinib).3 Pembrolizumab är för närvarande det enda godkända läkemedlet vid adjuvant behandling av klarcellig njurcancer och rekommenderas sedan mars 2022 av NT-rådet för patienter med en högre risk för återfall.8

Kliniska och ekonomiska konsekvenser

Ytterligare ett argument för tidig kurativt syftande behandling är att patienter med recidiv utgör en större belastning för sjukvården jämfört med patienter utan recidiv. Sundaram et al. fann att patienter med recidiv oftare blir aktuella för inläggning på sjukhus samt har fler öppenvårds- och akutmottagningsbesök (p < 0,001).3

Det totala antalet sjukhusdagar per patient per månad var signifikant högre för patienter med recidiv (p < 0,001).
Även den genomsnittliga månatliga vårdkostnaden per patient var signifikant högre (totala kostnader oavsett orsak, totala medicinska kostnader, kostnader för sjukhusinläggning, besök på akutmottagning och i öppenvård samt cancerrelaterade apotekskostnader (alla p < 0,001))3.

I studien såg man samband mellan recidiverande njurcancer och ökad mortalitet (p < 0,001), högre utnyttjande av sjukvårdsresurser och högre totala sjukvårdskostnader. Sammantaget pekar detta på behovet av att förhindra eller fördröja recidiv hos patienter med förhöjd risk.3

Möjlighet till förbättrat sjukdomsutfall

Genom att behandla tidigt och kurativt finns möjlighet att förbättra sjukdomsutfallet för patienterna och så långt som möjligt förebygga en intensivare och kostsammare behandlingsväg i senare faser av sjukdomsförloppet.3 Detta ger upphov till frågan: Vad kan vi göra för att förhindra risken för återfall? För patienternas psykiska och fysiska välmående men också för att göra vården tillgänglig och möjlig?

Vill du som vårdgivare veta mer om adjuvant behandling vid njurcellscancer?


Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023

Referenser

 1. Nationellt vårdprogram för njurcancer 2023-05-16, version 5.2 (cancercentrum.se).
 2. Statistikdatabas för dödsorsaker (socialstyrelsen.se). Besökt 2023-06-07.
 3. Sundaram M, Song Y, Rogerio JW, et al. Clinical and economic burdens of recurrence following nephrectomy for intermediate high- or high-risk renal cell carcinoma: A retrospective analysis of Surveillance, Epidemiology, and End Results – Medicare data. J Manag Care Spec Pharm. 2022;28(10):1149-1160, with supplement.
 4. Bergerot CD, Battle D, Philip EJ, et al. Fear of Cancer Recurrence in Patients With Localized Renal Cell Carcinoma. JCO Oncol Pract. 2020;16(11):e1264-e1271.
 5. Luke JJ, Rutkowski P, Queirolo P, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in completely resected stage IIB or IIC melanoma (KEYNOTE-716): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1718-1729.
 6. O’Brien M, Paz-Ares L, Marreaud S, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy for completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (PEARLS/KEYNOTE-091): an interim analysis of a randomised, triple-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2022;23(10):1274-1286.
 7. Choueiri TK, Tomczak P, Park SH, et al. Adjuvant Pembrolizumab after Nephrectomy in Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2021;385(8):683- 694.
 8. Keytruda (pembrolizumab) för adjuvant behandling av njurcellscancer. NT-rådets yttrande till regionerna, 2022-03-28.