Om vattkoppor

Fakta om vattkoppor1,2

 • En vanlig och mycket smittsam barnsjukdom som de flesta barn får i åldern 2–8 år
 • Den medicinska benämningen är varicella och orsakas av viruset varicella zoster
 • Inkubationstiden är omkring 14–16 dygn

Vilka är symtomen på vattkoppor?1-3

 • Feber och värk i kroppen
 • Röda och kliande utslag som utvecklas till vätskefyllda blåsor
 • Utslagen börjar på bröst och rygg för att sedan sprida sig till ansikte, hårbotten, armar och ben
 • Hosta ingår ofta i bilden på grund av vattkoppor i luftrörens slemhinnor
 • De flesta barn tillfrisknar och får inga bestående besvär

Hur sprids vattkoppor?3

 • Sjukdomen är luftburen och med lång räckvidd vilket gör den väldigt smittsam
 • En smittad person kan sprida viruset 1–2 dagar innan personen får utslag
 • Det är sekret från de övre luftvägarna och vattkoppsblåsor som är smittsamma
 • Sprids lätt till andra familjemedlemmar då smitta kan uppstå efter mycket kort inomhusexponering
boy

Vattkoppor kan orsaka svåra komplikationer1,2


Vattkoppor leder oftast inte till några allvarliga följder utan brukar kunna läka ut av sig självt. Men komplikationer som infektion på grund av hudbakterier kan uppstå, liksom ovanliga komplikationer som lunginflammation, hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

Skydd mot vattkoppor


En varicellainfektion ger ofta en livslång immunitet men kan också innebära allvarliga komplikationer från antingen varicellaviruset eller sekundära bakteriella infektioner.4 Vad många inte vet är att man kan skydda sig mot vattkoppor genom vaccinering.

Nyttan av vaccination på samhällsnivå


I länder där vattkoppsvaccin ingår i vaccinationsprogrammet har sjukdomsbördan minskat.5


World Health Organization (WHO) rekommenderar att rutinmässig vattkoppsvaccination kan övervägas i länder där sjukdomsbördan har konstaterats vara ett betydande folkhälsoproblem. De framhåller att det är nödvändigt att vaccinationsprogrammet uppnår och vidmakthåller en täckningsgrad ≥ 80% för att på sikt säkerställa flockimmunitet och därmed undvika vattkoppsutbrott i en äldre population med risk för både ökad morbiditet och mortalitet trots ett totalt minskat antal sjukdomsfall.4


Idag erbjuder ungefär en tredjedel av medlemsländer i EU vattkoppsvaccination inom ett nationellt eller regionala vaccinationsprogram. I de här länderna har vaccination haft stor effekt på sjukdomsbördan.2,5 I exempelvis Tyskland såg man mellan 2005 och 2009 en 55 % minskning av rapporterade vattkoppsfall för alla åldrar per rapporterande läkare (N=1 000, 95% konfidensintervall). I Navarre, Spanien mellan 2006 och 2012 minskade sjukhusinläggning för vattkoppor eller relaterade komplikationer med 89 % (från 4,2 (N=25) till 0,5 (N=3) per 100 000 invånare, p<0.0001).2,6,7

Vattkoppor: Sjukdomsbördan


baby

I Sverige får varje år ungefär 115 000 barn och ungdomar vattkoppor.8,9 De flesta smittas som barn och vid 12 års ålder är endast cirka 3 % fortfarande mottagliga för sjukdomen.8 Drygt 300 patienter läggs årligen in på sjukhus med vattkoppor varav drygt 200 är barn under 14 år.5 Även om sjukdomen ofta inte leder till några allvarliga följder, kan det vara en påfrestning med feber och klåda.1,2 Runt 70 % av de som får vattkoppor är under 5 år. Cirka 28 % är 5 till 14 år.8,10


Vattkoppor kan drabba hela familjen om en person blir sjuk. Eftersom varicellaviruset är mycket smittsamt riskerar syskon och föräldrar som inte har haft sjukdomen eller inte har vaccinerats att också bli sjuka.3 Ungefär en fjärdedel av barn som är under 15 år gamla i Sverige har haft föräldrar hemma på grund av vattkoppor hos barnet.5


Referenser:

1. Folhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros [updated 20 November 2020]. 2. European Centre for Disease Prevention and Control. Varicella vaccination in the European Union. Stockholm: ECDC; 2015. 3. Studahlet al. InfPreg. Varicella Zoster (Vattkoppor) [updated 7 March 2016]. 4. WHO position paper. Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014. Wkly Epidemiol Rec. 2014;89:265–88. 5. Widgren et al. The burden of chickenpox disease in Sweden. BMC Infectious Diseases 2016; 16:666 6. A Siedleret al. Impact of the routine varicella vaccination programme on varicella epidemiology in Germany. Euro Surveill.2010;15(13) 7. M Garcia Cenoz et al. Impact of universal two-dose vaccination on varicella epidemiology in Navarre, Spain, 2006 to 2012. Euro Surveill. 2013;18(32). 8. Grimheden et al. Vattkoppor inte alltid en harmlös barnsjukdom. Läkartidningen 2009;106(9):580-582 9. SCB Befolkningsstatistik 10. Riera-Montes et al. Estimation of the burden of varicella in Europe before the introduction of universal childhood immunization. BMC Infectious Diseases 2017; 17:353


SE-VVX-00083 02/22

VARIVAX®

[Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande, försvagat]


Varivax är ett vaccin avsett för aktiv immunisering för att förebygga vattkoppor från 12 månaders ålder.

Varivax kan administreras till spädbarn från 9 månaders ålder under särskilda omständigheter som för att följa nationella vaccinationsprogram eller i utbrottssituationer.

Varivax är också avsett för mottagliga personer vilka har exponerats för vattkoppor. Om vaccinet administreras inom 3 dagar efter exponeringen kan det hindra en kliniskt märkbar infektion eller förändra infektionens förlopp.

Varivax: Levande försvagat virus

 • Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat
 • Kylförvaras (2°C -8°C)
 • Hållbarhet på 24 månader
 • Hållbarhet för färdigberett vaccin är 30 minuter (+20 °C till +25 °C)

Varivax: Effekt


I en 10-års uppföljningsstudie för barn 12 månader till 12 år visade Varivax 94 % skydd redan efter första dosen.


Vid vaccination av barn mellan 12 månader till 12 år mot alla svårighetsgrader av vattkoppssjukdom.

graph

1 dos N=1114, 2 doser N=1102, p<0,001.Rekommendationen för målgruppen är 2 doser. Det ska gå minst 1 månad mellan första och andra dosen.


För 13 år och äldre, se Varivax produktresumé.

Säkerhetsprofil


Liksom alla vaccin och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. Vanliga och mycket vanliga biverkningar är feber, hudrodnad/utslag/klåda vid injektionsstället, hudutslag, smärta/ ömhet/känslighet och svullnad, mässling-/röda hund-/vattkopps-liknande utslag, infektion i övre luftvägarna, irritabilitet.

Använd Varivax


Varivax kan ges intramuskulärt eller subkutant och enligt rekommendation med ett tvådosschema. Beroende på ålder kan intervallet mellan doserna skilja:

 • Spädbarn (9–12 månader): Det ska gå minst 3 månader mellan den första och andra dosen (vid särskilda omständigheter).
 • Barn (12 månader–12 år): Det ska gå minst 1 månad mellan första och andra dosen.
 • Ungdomar (≥13 år) och vuxna: Det ska gå 4 till 8 veckor mellan första och andra dosen. Om 8 veckor överskrids bör den andra dosen ges så snart som möjligt.

Varivax kan administreras samtidigt med, men på olika injektionsställen som, kombinerat MPR-vaccin, Hib-konjugatvaccin, hepatit B-vaccin, DTP-vaccin och oralt polio-virusvaccin. Om inte Varivax ges samtidigt med levande MPR-vaccin ska administrering av de båda levande virusvaccinen ske med minst 1 månads mellanrum.

Kontraindikationer:

 • Överkänslighet mot något vaccin mot vattkoppor, överkänslighet mot de aktiva substanserna, ingående hjälpämnen eller gelatin eller neomycin (kan finnas kvar som spårrester).
 • Bloddyskrasier, leukemi, lymfom av någon typ eller andra maligna tumörer som påverkar blod- och lymfsystemet.
 • Individer som får immunsuppressiv terapi inklusive höga doser av kortikosteroider.
 • Allvarlig humoral eller cellulär (primär eller förvärvad) immunbrist.
 • Kongenital eller ärftlig immundefekt inom familjen, såvida inte immunkompetens har visats hos den som eventuellt skall vaccineras.
 • Aktiv obehandlad tuberkulos.
 • Febersjukdom >38,5ºC. Lindrig feber utgör dock inte en kontraindikation för vaccinering.
 • Graviditet, graviditet ska dessutom undvikas under 1 månad efter vaccination.

Beställ Varivax


Varivax kan beställas via msdvaccinservice.se, där du också kan beställa material för Varivax och vattkoppor t.ex. vaccinationsbesvis och föräldrarinformation.


Referenser:

Varivax SPC 08/2020


Varivax® är ett levande försvagat vaccin mot vattkoppor innehållande varicellavirus (stam Oka/Merck). Indicerat för vaccinering mot vattkoppor från 12 månaders ålder. Kan administreras till spädbarn från 9 månaders ålder under särskilda omständigheter, som för att följa nationella vaccinationsprogram eller i utbrottssituationer. Varivax är också avsett för mottagliga personer vilka har exponerats för vattkoppor. Om vaccinet administreras inom 3 dagar efter exponeringen kan det hindra en kliniskt märkbar infektion eller förändra infektionens förlopp. Dessutom finns begränsade data som indikerar att vaccination upp till 5 dagar efter exponering kan förändra infektionens förlopp. Varivax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Varivax pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, Subventioneras ej.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot något vaccin mot vattkoppor, överkänslighet mot de aktiva substanserna, ingående hjälpämnen eller gelatin eller neomycin (kan finnas kvar som spårrester). Bloddyskrasier, leukemi, lymfom av någon typ eller andra maligna tumörer som påverkar blod-och lymfsystemet. Individer som får immunsuppressiv terapi inklusive höga doser av kortikosteroider. Allvarlig humoral eller cellulär (primär eller förvärvad) immunbrist. Kongenital eller ärftlig immundefekt inom familjen, såvida inte immunkompetens har visats hos den som eventuellt skall vaccineras. Aktiv obehandlad tuberkulos. Febersjukdom >38,5ºC. Lindrig feber utgör dock inte en kontraindikation för vaccinering. Graviditet, graviditet ska dessutom undvikas under 1 månad efter vaccination. Vaccination rekommenderas i allmänhet inte till ammande mödrar, då det finns en teoretisk risk för överföring av vaccinets virusstam från moder till barn. Vaccinerade ska försöka undvika nära umgänge med smittkänsliga högriskindivider i upp till 6 veckor efter vaccinering, då överföring av vaccinvirus i sällsynta fall kan inträffa. Vaccinerade skall undvika att använda salicylateri 6 veckor efter vaccination.


Datum för översyn av produktresumé 08/2020.
För fullständig information och förpackningar, se fass.se

SE-VVX-00083 02/22