Om PNEUMOVAX®

 • PNEUMOVAX® är indicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna.
 • PNEUMOVAX® kan administreras samtidigt med influensavaccin förutsatt att olika nålar och injektionsställen används.
 • PNEUMOVAX® ges vanligtvis som singeldos och injiceras intramuskulärt eller subkutant.
 • PNEUMOVAX® finns i 2 olika förpackningsstorlekar (1-pack och 10-pack).
 • Immuniseringsscheman för PNEUMOVAX® ska baseras på officiella rekommendationer.
 • Revaccination kan övervägas för personer med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion och som fått pneumokockvaccin mer än fem år tidigare eller för personer som man vet har snabbt sjunkande nivåer av pneumokockantikroppar. För vissa grupper (t.ex. personer med aspleni) med stor risk för dödlig pneumokockinfektion kan revaccination efter tre år övervägas. Revaccination inom tre år efter primärvaccinering rekommenderas ej på grund av ökad risk för biverkningar. Förekomsten av lokala och, hos personer ≥ 65 års ålder, vissa systemiska reaktioner har visats vara högre efter revaccination än efter primär vaccination om tre till fem år förflutit mellan doserna. Friska vuxna bör ej rutinmässigt revaccineras. Den specifika tidpunkten för och behovet av revaccination skall bestämmas på basis av nationella rekommendationer.1
 • Vem som helst kan drabbas av pneumokocksjukdom, men för vissa individer är risken större än andra. Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccineras med polysackaridpneumokockvaccin (PPV23).2

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer nedan.

Referenser

 • 1.

  Pneumovax SPC, 01-2020

 • 2.

  Folkhälsomyndigheten.se [homepage on the internet]. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Författare: Folkhälsomyndigheten, Publicerad: 25 januari 2019, Uppdaterad: 10 augusti 2020, Artikelnummer: 20114

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

SE-PNX-00049 09-21

Pneumokocksjukdom: stor sjukdomsbörda hos äldre

Pneumokocker är en vanlig orsak till sjukdom. Även allvarlig sjukdom och dödsfall, särskilt bland äldre.

SE-PNX-00061 11-21

Pneumokockvaccin kan skydda äldre mot allvarlig sjukdom

Pneumokockpneumoni och IPD kan drabba äldre hårt – vaccin minskar risken.

SE-PNX-00060 11-21

Utvald säkerhetstext

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2020-01-22

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se

Material/Beställa vacciner

PNEUMOKOCKINFEKTION – Är du i riskzonen?

Patientbroschyr om pneumokocker
SE-PNX-00046 09-21

Se och ladda ned broschyr

Du kan också beställa hem patientbroschyren från
www.msdvaccinservice.se

Senast uppdaterad: SE-PNX-00049 09-21