Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom1.

Personer med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med en dos PPV231.

Grupper medför allvarlig pneumokocksjukdom
Riskgrupp Exempel Rekommendation
Kronisk hjärtsjukdom - PPV23
Kronisk lungsjukdom Personer med KOL eller svår astma. PPV23
Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation Personer med vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma. PPV23
Kronisk leversjukdom PPV23
Kronisk njursvikt Nefrotiskt syndrom. PPV23
Diabetes mellitus PPV23
Personer som är 65 år eller äldre PPV23
Personer med alkohol- eller narkotikaberoende PPV23
Rökare PPV23
Svetsare Svetsare utsatta för toxisk rök i arbetet. PPV23

Du kan läsa de fullständiga rekommendationerna genom att besöka  www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/

Personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PCV20 och i vissa fall med både PCV20 och PPV232.

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom
Riskgrupp Exempel Rekommendation
Aspleni eller hypospleni Splenektomerade personer, tillstånd som medför bristande mjältfunktion, planerad splenektomi. PCV20 + PPV23
Likvorläckage Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen. PCV20
Nedsatt immunförsvar Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation. Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. behandling, t.ex. med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika. PCV20
Cochleaimplantat - PCV20
Cystisk fibros - PCV20
Organtransplantation - PCV20

Du kan läsa de fullständiga rekommendationerna för personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom genom att besöka: www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/

Referenser:

  1. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper, Folkhälsomyndigheten, augusti 2020
  2. Rekommendationer om pneumokockvaccination till patienter med mycket hög risk, Folkhälsomyndigheten, maj 2022