Om ZEPATIER

zepatier

Behandling av kronisk hepatit C hos vuxna, genotyp 1 och 41

zepatier

Sexton veckor + ribavirin ska övervägas för patienter som vid behandlingsstart har en HCV-RNA-nivå > 800 000 IE/ml (G1a, G4) och/eller patienter som har närvaro av specifika NS5A polymorfismer (G1a)1

Referens:

  • Produktresumé ZEPATIER, datum för senaste översyn 11/2020

Utvald säkerhetstext

Du hittar alltid den senaste versionen av produktresumén för ZEPATIER på fass.se: ZEPATIER produktresumé på fass.se:
Utvald säkerhetstext

Läkemedlet är föremål för utökad övervakning.
ZEPATIER® (elbasvir/grazoprevir) 50 mg/100 mg filmdragerade tabletter, Rx, (F), Virushämmande medel, direktverkande, SPC 11/2020. Subventioneras vid förskrivning av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion. Patienten ska också följas upp i samråd med sådan läkare. Indikation: ZEPATIER är avsett för behandling av kronisk hepatit C (CHC) hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i SPC avsnitt 6.1. Patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child Pugh B eller C). Samtidig administrering med hämmare av organisk anjontransporterande polypeptid 1B (OATPB1), såsom rifampicin, atazanavir, darunavir, lopinavir, sakvinavir, tipranavir, kobicistat eller ciklosporin. Samtidig administrering med inducerare av cytokrom P450 3A (CYP3A) eller P-glykoprotein (P-gp), såsom efavirenz, fenytoin, karbamazepin, bosentan, etravirin, modafinil eller johannesört (Hypericum preforatum). För full information, förpackningar och priser, se fass.se.

Material

article

Patientinformation ZEPATIER
Här kan du beställa den senaste versionen av ZEPATIER patientinformation, antingen som tryckt broschyr eller ladda ner som PDF.

Läs mer

SE-ZEP-00042