Pneumokockvaccination och kronisk lungsjukdom

2022-08-12

Anledningar att rekommendera pneumokockvaccination till personer med kronisk lungsjukdom

Personer med kronisk lungsjukdom har en högre incidens av pneumokocksjukdom jämfört med den friska befolkningen2*

Pneumokockvaccination - pneumokockpneumoni

8–10 gånger högre risk

för pneumokockpneumoni

Pneumokockvaccination - invasiv pneumokocksjukdom (IPD)

6–8 gånger högre risk

för invasiv pneumokocksjukdom (IPD)


Ökad risk för sjukhusinläggning3

5 gånger högre risk för sjukhusinläggning till följd av pneumokockpneumoni jämfört med den friska befolkningen.3†

Pneumokockvaccination - Ökad risk för sjukhusinläggning

Ökad risk för komplikationer och död4,5

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och samtidig samhällsförvärvad pneumoni hade:

 • allvarligare pneumoni
 • fler intensivvårdsinläggningar
 • högre 30- och 90-dagarsmortalitet

jämfört med personer utan KOL.4

Astma kan ha en negativ inverkan på sjukdomsförlopp och dödsfallsfrekvens vid pneumoni.5


Varför är kronisk lungsjukdom en riskfaktor?

Personer med KOL eller astma kan vara mer mottagliga för luftvägsinfektioner på grund av nedsatt lungförsvar.6 Multipel samsjuklighet är också vanligt förekommande.6


Pneumokockinfektioner kan förvärra sjukdomsförloppet och bidra till ihållande försämring av lungfunktion, minskad fysisk aktivitet, nedsatt livskvalitet och ökad risk för död.4–6

Varför är kronisk lungsjukdom en riskfaktor?

Pneumokocksjukdom är en stor börda för sjukvården, individerna och samhället.1 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer som är 65 år eller äldre

Folkhälsomyndigheten och The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer med kronisk lungsjukdom.1,7


Kunskap räcker långt

Informera om vaccination

80 % av ovaccinerade patienter i riskgrupp kände inte till rekommendationen om pneumokockvaccination.8‡

Rekommendera vaccination

Personer är mer benägna att vaccinera sig om en sjukvårdskontakt erbjuder eller rekommenderar vaccination.8

Diskutera

Prata med dina patienter med kronisk lungsjukdom om pneumokockvaccination och de sjukdomar som vaccinet kan skydda mot.5,8

Informera om pneumokockvaccination

*Relativ risk vs friska personer: pneumokockpneumoni 18–49 år: 8,9 (8,1–9,7), 50–64 år: 9,8 (9,3–10,3), ≥65 år: 7,7 (7,3–8,0); IPD 18–49 år: 6,3 (4,7–8,5), 50–64 år: 7,7 (6,8–8,8), ≥65 år: 6,2 (5,4–7,0). Retrospektiv kohortstudie, USA 2007–2010. Totalt n= > 35 miljoner.2
†Odds ratio vs. patienter som inte tillhörde en riskgrupp 4,78 (1,2–7,6). ≥18 år. 1291/9995 patienter med pneumokockpneumoni. Retrospektiv epidemiologisk studie, Spanien 2011.3
‡Belgien 2014–2018.8

ACIP, The Advisory Committee on Immunization Practices
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom
IPD, invasiv pneumokocksjukdom
PPV23, 23-valent polysackaridvaccin

Relaterat innehåll

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination: varför är det viktigt och vem drabbas mest?

Sjukdom orsakad av pneumokocker kan drabba alla, men är vanligast hos barn under två år och hos personer över 65 år.

Pneumokockvaccination

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

Referenser

 1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer- om-pneumokockvaccination-/?pub=56914. Uppdaterad 10 augusti 2020. Besökt juni 2021.
 2. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. Published 2014 May 27.
 3. Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, Walter S, Álvaro-Meca A, Gil-De-Miguel Á. Risk of hospitalization due to pneumococcal disease in adults in Spain. The CORIENNE study. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(7):1900-1905.
 4. Walters JA, Tang JN, Poole P, Wood-Baker R. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD001390. Published 2017 Jan 24.
 5. Czaicki N, Bigaj J, Zielonka TM. Pneumococcal Vaccine in Adult Asthma Patients. Adv Exp Med Biol. 2021;1289:55-62.
 6. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. Published 2017 Dec 5.
 7. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.
 8. Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.

Utvald säkerhetstext

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2022-12-07

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se