Pneumokockvaccination och diabetes

2022-08-12

Diabetespatienter har en högre incidens av pneumokocksjukdom jämfört med den friska befolkningen

Diabetespatienter har en högre incidens av pneumokocksjukdom jämfört med den friska befolkningen2*

Pneumokockvaccination - pneumokockpneumoni

3 gånger högre risk

för pneumokockpneumoni

Pneumokockvaccination - invasiv pneumokocksjukdom (IPD)

2,5–3 gånger högre risk

för invasiv pneumokocksjukdom (IPD)


Ökad risk för sjukhusinläggning3,4

Diabetes under lång tid och otillräcklig glykemisk kontroll var kopplat till en ökad risk för sjukhusinläggning till följd av pneumokockpneumoni.3

39 gånger högre risk för sjukhusinläggning jämfört med den friska befolkningen.4†

Kronisk hjärtsjukdom - Ökad risk för sjukhusinläggning

Ökad risk för komplikationer och död5

Diabetes var en oberoende riskfaktor för bakteriemi efter pneumokockpneumoni, vilket i sin tur var förenat med en högre dödlighet jämfört med icke-bakteremisk pneumoni.5‡

Kronisk hjärtsjukdom - Ökad risk för komplikationer

Varför är diabetes en riskfaktor?

Flera olika faktorer kan bidra till en ökad risk för infektion hos patienter med diabetes.3 De flesta kopplade till kronisk hyperglykemi,som kan påverka ett flertal fysiologiska mekanismer i immunförsvaret.3

Varför är diabetes en riskfaktor?

Pneumokocksjukdom är en stor börda för sjukvården, individerna och samhället.1 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer som är 65 år eller äldre

Folkhälsomyndigheten och The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer med diabetes mellitus.1,6


Kunskap räcker långt

Informera om vaccination

80 % av ovaccinerade patienter i riskgrupp kände inte till rekommendationen om pneumokockvaccination.

Rekommendera vaccination

Personer är mer benägna att vaccinera sig om en sjukvårdskontakt erbjuder eller rekommenderar vaccination.7

Diskutera

Prata med dina diabetespatienter om pneumokockvaccination och de sjukdomar som vaccinet kan skydda mot.7,8

Informera om pneumokockvaccination

*Relativ risk vs friska personer: pneumokockpneumoni 18–49 år: 3,1 (2,9–3,3), 50–64 år: 3,0 (2,8–3,1), 65 år: 2,8 (2,7–2,9); IPD 18–49 år: 3,0 (2,4–3,7), 50–64 år: 2,6 (2,3–2,9), 65 år: 2,5 (2,2–2,9). Retrospektiv kohortstudie, USA 2007–2010. Totalt n= > 35 miljoner.2
†Odds ratio vs. patienter som inte tillhörde en riskgrupp 39,4 (4,5–55,6). >18 år. 2315/9995 patienter med pneumokockpneumoni. Retrospektiv epidemiologisk studie, Spanien 2011.4
‡Odds ratio för bakteriemi 1,67; odds ratio för död 2,57 vs. icke-bakteremisk pneumoni. Data från Kina, Hong Kong, Indien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam 2012.5
§Belgien 2014–2018.7

ACIP, The Advisory Committee on Immunization Practices
IPD, invasiv pneumokocksjukdom
PPV23, 23-valent polysackaridvaccin

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/. Uppdaterad 10 augusti 2020. Besökt juni 2021.
  2. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. Published 2014 May 27.
  3. Icardi G, Francia F, Di Bartolo P, et al. Multi-disciplinary Consensus Statement Document Vaccinal prevention in adult patients with diabetes mellitus. J Prev Med Hyg. 2018;59(4):E249-E256. Published 2018 Dec 15.
  4. Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, Walter S, Álvaro-Meca A, Gil-De-Miguel Á. Risk of hospitalization due to pneumococcal disease in adults in Spain. The CORIENNE study. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(7):1900-1905.
  5. Torres A, Blasi F, Dartois N, Akova M. Which individuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. Thorax. 2015;70(10):984-989.
  6. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged 65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.
  7. Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.
  8. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. Published 2017 Dec 5.

Utvald säkerhetstext

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2022-12-07

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se