Pneumokockvaccin kan skydda äldre mot allvarlig sjukdom

2021-12-07
Folkhälsomyndigheten anger att friska äldre, även utan andra kända riskfaktorer, bör få erbjudande om minst en dos PPV23.1 
Vaccination rekommenderas till alla personer som är 65 år eller äldre. 2

Pneumokockpneumoni och IPD kan drabba äldre hårt – vaccin minskar risken1,3

Risken för lunginflammation och IPD ökar med åldern.1,4 I Europa är lunginflammation den vanligaste orsaken till död i infektioner, och pneumokocker orsakar en stor andel av dem.1 Pneumokocker är den främsta bakteriella orsaken till att vuxna kan behöva sjukhusvård på grund av samhällsförvärvad pneumoni (CAP).1 Den allvarligaste formen av pneumokocksjukdom – IPD – manifesterar sig hos äldre oftast som bakteremisk pneumoni.3 I Europa är dödligheten i IPD 21% hos dem som är 65 år eller äldre.5


Enligt Folkhälsomyndigheten kan pneumokockvaccination av äldre förväntas reducera sjukdomsbördan, framför allt genom att minska risken för IPD och lunginflammation.1


Information om PNEUMOVAX® (PPV23, pneumokockpolysackaridvaccin)

Sedan introduktionen av barnvaccinationsprogrammet har incidensen av IPD och lunginflammation minskat hos barn och unga.2,4 Det indirekta skyddet av vuxna har dock varit begränsat.2,4 En av anledningarna är att allvarlig sjukdom orsakad av serotyper som inte täcks av de konjugerade pneumokockvaccinerna har ökat i den äldre populationen.1,2,4


I PPV23 ingår immunogena antigen mot cirka 70% av de serotyper som orsakar IPD hos äldre svenska patienter.1 PPV23 har en tydlig roll i att skydda äldre mot IPD och lunginflammation.1,3 Folkhälsomyndigheten rekommenderar PPV23 till alla som är 65 år eller äldre.2

IPD, invasiv pneumokocksjukdom; PPV23, polysackaridpneumokockvaccin med antigen mot 23 serotyper av pneumokocker; CAP, samhällsförvärvad pneumoni.

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. Beslutsunderlag. https://www.folkhalsomyndigheten.se/ publicerat-material /publikationsarkiv/p/pneumokockvaccination-som-ett-sarskilt- vaccinationsprogram-for-personer-75-ar-och-aldre/. Utgivningsdatum 5 maj 2021. Besökt november 2021.
  2. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/ publicerat-material/publikationsarkiv/ r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914 Uppdaterad 10 augusti 2020. Besökt november 2021.
  3. Falkenhorst G, Remschmidt C, Harder T, Hummers-Pradier E, Wichmann O, Bogdan C. Effectiveness of the 23- Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (PPV23) against Pneumococcal Disease in the Elderly: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2017;12(1):e0169368. Published 2017 Jan 6.
  4. Naucler P, Henriques-Normark B, Hedlund J, Galanis I, Granath F, Örtqvist Å. The changing epidemiology of community-acquired pneumonia: nationwide register-based study in Sweden. J Intern Med. 2019;286(6):689-701. Besökt november 2021.
  5. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Invasive pneumococcal disease. Annual Epidemiological Report for 2018. https://www.ecdc.europa.eu/ en/publications-data/invasivepneumococcal-disease -annual-epidemiological-report-2018

Utvald säkerhetstext

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2022-12-07

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se