Pneumokocksjukdom: stor sjukdomsbörda hos äldre

2021-12-07
Pneumokocker, Streptococcus pneumoniae, är en vanlig orsak till sjukdom.1,3 Även allvarlig sjukdom och dödsfall, särskilt bland äldre.1,3


Lunginflammation ökar med åldern3

I en svensk registerstudie från 2019, ökade incidensen av pneumokockpneumoni med stigande ålder; från 29,3 i gruppen 65–74 år, till 62,1 per 100 000 personår i gruppen äldre än 85 år.

Pneumovax - Pneumokocksjukdom: Lunginflammation ökar med åldern
Pneumovax - Pneumokocksjukdom: Kroniska sjukdomar och tillstånd

Kroniska sjukdomar och tillstånd som ökar risken för allvarlig pneumokocksjukdom blir vanligare med stigande ålder.1 Åldersrelaterade förändringar i det medfödda och det förvärvade immunförsvaret och i andningsvägarna kan också bidra till en ökad risk.5


Incidensen av IPD i Sverige är högst bland de äldre1

Invasiv pneumokocksjukdom (IPD) innebär att pneumokocker har spridit sig till en annars steril del av kroppen såsom ryggmärgsvätska, pleuravätska eller blodbana.6 Det är den allvarligaste formen av pneumokocksjukdom.2 Hos äldre manifesteras IPD oftast som bakteremisk pneumoni.2

Pneumovax - Invasiv pneumokocksjukdom
Pneumokocksjukdom - IPD bakteremisk pneumoni
Pneumokocksjukdom - IPD blodbana

I Europa är dödligheten i IPD 21% hos dem som är 65 år eller äldre.7

Pneumokocksjukdom - Dödligheten i IPD

Pneumokockvaccination av äldre1,4

I Sverige är det nu färre vuxna som får IPD orsakad av de serotyper som täcks av PCV-vaccinerna – en positiv indirekt effekt av barnvaccinationsprogrammet (flockimmunitet). Däremot ses ingen minskning av det totala antalet IPD-fall hos personer 65 år och äldre. Detta eftersom serotyper som inte täcks av PCV-vaccinerna har ökat i denna åldersgrupp (”serotype replacement”).


Information om PNEUMOVAX® (pneumokockpolysackaridvaccin)

PPV23 har en tydlig roll i att skydda äldre mot lunginflammation och IPD.1,2,4 Folkhälsomyndigheten rekommenderar PPV23 till alla som är 65 år eller äldre.4

Pneumokocksjukdom - Pneumovax pneumokockpolysackaridvaccin

Vill du veta mer om PNEUMOVAX® till dina patienter?


CAP, samhällsförvärvad pneumoni; IPD, invasiv pneumokocksjukdom; PPV23, polysackaridpneumokockvaccin med antigen mot 23 serotyper av pneumokocker; PCV13, konjugerat pneumokockvaccin med antigen mot 13 serotyper av pneumokocker.

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. Beslutsunderlag. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material /publikationsarkiv/p/pneumokockvaccination-som-ett-sarskilt- vaccinationsprogram-for-personer-75-ar-och-aldre/. Utgivningsdatum 5 maj 2021. Besökt november 2021.
  2. Falkenhorst G, Remschmidt C, Harder T, Hummers-Pradier E, Wichmann O, Bogdan C. Effectiveness of the 23- Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (PPV23) against Pneumococcal Disease in the Elderly: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2017;12(1):e0169368. Published 2017 Jan 6.
  3. Naucler P, Henriques-Normark B, Hedlund J, Galanis I, Granath F, Örtqvist Å. The changing epidemiology of community-acquired pneumonia: nationwide register-based study in Sweden. J Intern Med. 2019;286(6):689-701.
  4. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/ publicerat-material/publikationsarkiv/ r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914 Uppdaterad 10 augusti 2020. Besökt november 2021.
  5. van de Garde MDB, Knol MJ, Rots NY, van Baarle D, van Els CACM. Vaccines to Protect Older Adults against Pneumococcal Disease. Interdiscip Top Gerontol Geriatr. 2020;43:113-130.
  6. Drijkoningen JJ, Rohde GG. Pneumococcal infection in adults: burden of disease. Clin Microbiol Infect. 2014;20 Suppl 5:45-51.
  7. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Invasive pneumococcal disease. Annual Epidemiological Report for 2018. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/invasive-pneumococcal-disease-annual-epidemiological-report-2018

Utvald säkerhetstext

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2022-12-07

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se