Har du hand om personer 65+?

2022-08-12

De har en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom1

Vacciner - Risk för invasiv pneumokocksjukdom (IPD) jämfört med övriga vuxna befolkningen

2,5x högre

(65–80 år)

4,9x högre

(≥80 år)

risk för invasiv pneumokocksjukdom
(IPD)
 jämfört med övriga vuxna befolkningen2*


Vacciner - Sjukhusinläggningar till följd av pneumokocksjukdom var patienter ≥65 år

71%

av alla sjukhusinläggningar till följd av pneumokocksjukdom var patienter ≥65 år3†


Vacciner - Dödsfall till följd av pneumokocksjukdom var patienter ≥65 år

82%

av alla dödsfall till följd av pneumokocksjukdom var patienter ≥65 år3†

Varför är ålder en riskfaktor?

Den ökade mottagligheten med stigande ålder kan delvis bero på förändringar i det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.4 Åldersrelaterade förändringar i andningsvägarna kan också bidra.4

Varför är ålder en riskfaktor vid pneumokocksjukdom?

Utöver ålder, bidrar kroniska sjukdomar hos personer 65+ till en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom, till exempel:5

Vacciner - Pneumokocksjukdom - Kronisk hjärtsjukdom

Kronisk hjärtsjukdom

Pneumokocksjukdom - Diabetes

Diabetes

Pneumokocksjukdom - Kronisk lungsjukdom

Kronisk lungsjukdom

Pneumokocksjukdom är en stor börda för sjukvården, individerna och samhället.1  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer som är 65 år eller äldre

Pneumokocksjukdom är en stor börda för sjukvården, individerna och samhället.1

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer som är 65 år eller äldre.1

Kunskap räcker långt

Informera om vaccination

Dina patienter kanske inte känner till att deras ålder är skäl nog att vaccinera sig?6

80 % av ovaccinerade riskpatienter kände inte till rekommendationen om pneumokockvaccination.6‡

Informera om pneumokockvaccination

Rekommendera vaccination

Personer är mer benägna att vaccinera sig om deras sjukvårdskontakt erbjuder eller rekommenderar vaccination.6

Diskutera

Prata med dina patienter om pneumokockvaccination och de sjukdomar som vaccinet kan skydda mot.5,6

*Relativ risk jämfört med övriga befolkningen: 2,5 [2,0–3,0], 4,9 [4,0–6,0]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
†Retrospektiv epidemiologisk studie från Spanien 2011, dödsfall ≥65 år n=726/880, totalt n=10861.3
‡Belgien 2014–2018, n=111/138.6

PPV23, 23-valent polysackaridvaccin

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914 . Uppdaterad: 10 augusti 2020. Besökt 1 juni 2021.
  2. Baxter R, Yee A, Aukes L, et al. Risk of underlying chronic medical conditions for invasive pneumococcal disease in adults. Vaccine. 2016;34(36):4293-4297.
  3. Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, Walter S, Álvaro-Meca A, Gil-De-Miguel Á. Risk of hospitalization due to pneumococcal disease in adults in Spain. The CORIENNE study. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(7):1900-1905.
  4. van de Garde MDB, Knol MJ, Rots NY, van Baarle D, van Els CACM. Vaccines to Protect Older Adults against Pneumococcal Disease. Interdiscip Top Gerontol Geriatr. 2020;43:113-130.
  5. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. Published 2017 Dec 5.
  6. Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.

Utvald säkerhetstext

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax ska injiceras intramuskulärt eller subkutant. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt och skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2022-12-07

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00msd.se