Prof. Alexander Eggermont

Fokus immunterapi - Prof. Alexander Eggermont

Illustration: Arad Hosseini

Ny era vid behandling med immunterapi av cancerpatienter: från palliativ till kurativ intention

Marcus Skribek, ST-läkare på Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset och Doktorand vid Karolinska Institutet, har hjälpt oss att sammanfatta de viktigaste kliniskt relevanta frågeställningarna som diskuterades.

Prof. Alexander Eggermont från Nederländerna sammanfattade nya behandlingsmöjligheter på melanom, framförallt i tidiga stadier (t.ex. DREAMseq, RELATIVITY-047). Tidigare undersökta kombinationsstrategier, såsom behandling med bl.a.  onkolytiskt virus, ICOS agonister, och cytokiner har varit fruktlös1-3. Avseende adjuvant behandling har BRAF mutationsstatus varit fokus (COMBI-AD, CheckMate-238, KEYNOTE-054, KEYNOTE-716). Behandling av melanom med adjuvant immunterapi (pembrolizumab och nivolumab) har visat en tydlig vinst i PFS och DMFS oavsett PD-L1 och BRAF status i stadium IIIA till IIIC4,5. Ett flertal studier har visat en association mellan en högre recidivfriöverlevnad hos patienter med biverkningar6, men detta är kontroversiellt och behöver bekräftas. Enligt Prof. Eggermont är de flesta biverkningarna hanterbara (t.ex. hypo-/hypertyreoidism, övergående dermatologisk toxicitet), men den exakta kliniska innebörden av detta är oklart. Framtidens behandling med immunterapi har neoadjuvant terapi inför lymfkörtelutrymning i fokus. Data finns redan på trippel-negativ bröstcancer, där immunterapi har börjat användas i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling7.

Sammanfattning: Ny era vid behandling med immunterapi av cancerpatienter: från palliativ till kurativ intention

Hela föreläsningen: Ny era vid behandling med immunterapi av cancerpatienter: från palliativ till kurativ intention

Om föreläsaren

Alexander M.M. Eggermont, MD, PhD

Professor Clinical & Translational, Immunotherapy, University Medical Center Utrecht. Chief Scientific Officer, Princess Maxima Center for Pediatric Oncology, Utrecht, Netherlands. Board Comprehensive Cancer Center Munich, Emeritus Professor, Surgical Oncology, Erasmus University Roterdam , NL& Paris-Saclay University.

Prof. Eggermont has served as President of ECCO and EORTC, was a member of the Board of Directors of ASCO, served on the Editorial Board of the Journal of Clinical Oncology, and is Editor-in-Chief of the European Journal of Cancer. He has published more than 900 peer-reviewed papers and his expertise has been acknowledged by many professional awards throughout his career.


Referenser

 1. Ribas A, et al. MASTERKEY-265: A phase III, randomized, placebo-controlled study of talimogene laherparepvec plus pembrolizumab for unresectable stage III-IVM1c melanoma. Presented at: European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2021; September 16-21, 2021. Abstract 1037O.
 2. Clinicaltrials.org. Study of GSK3359609 and pembrolizumab in programmed death receptor 1-ligand (PD-L1) positive recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma (INDUCE-3). Accessed: 24 February 2023.
 3. Diab A, et al. PIVOT IO 001: First disclosure of efficacy and safety of bempegaldesleukin (BEMPEG) plus nivolumab (NIVO) vs NIVO monotherapy in advanced melanoma. Presented at: European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2022; September 10. Abstract 7850.
 4. Ascierto P, et al. Adjuvant nivolumab versus ipilimumab in resected stage IIIB-C and stage IV melanoma (CheckMate 238): 4-year results from a multicentre, double-blind, randomized, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncology, 2020; 21:1465-77.
 5. Eggermont A, et al. Five-year analysis of adjuvant pembrolizumab or placebo in stage III melanoma. NEJM Evidence, 2022; 1(11).
 6. Das S, Johnson D. Immune-related adverse events and anti-tumor efficacy of immune checkpoint inhibitors. J Immunother Cancer, 2019; 7:306.
 7. Schmid P, et al. Pembrolizumab for early triple-negative breast cancer. NEJM. 2020;382:810-821

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023