Bröstcancer – Tidig TNBC

KEYTRUDA (pembrolizumab) – fler behandlingsmöjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer (TNBC)1

KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv1.

Sedan juni 2022 rekommenderar NT-rådet KEYTRUDA som behandling till denna patientgrupp2.

Scanna eller klicka på QR-koden för att ladda ned en kopia av publikationen

The New England Journal of Medicine

Pembrolizumab for early triple-negative breast cancer

Schmid P et al. 20203

Studiedesign KEYNOTE-5221,3,4

Godkännandet för KEYTRUDA vid tidig TNBC baserar sig på resultaten från fas 3-studien, KEYNOTE-522.

KEYNOTE-522 (n = 1174): en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3-studie som utvärderade effekten av KEYTRUDA i kombination med kemoterapi (n = 784) jämfört med placebo + kemoterapi (n = 390) som neoadjuvant behandling och därefter fortsatt som monoterapi jämfört med placebo i form av adjuvant behandling efter kirurgi hos behandlingsnaiva patienter med tidig TNBC. Primära effektmått var pCR och EFS och viktiga sekundära effektmått var OS och säkerhet.

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Tidig TNBC - Studiedesign KEYNOTE-522

Primära effektmått: pCR (ypT0/Tis ypN0) och EFS i ITT-populationen

Sekundära effektmått: OS och säkerhet

Stratifieringsfaktorer för randomisering: 

*Från studien exkluderades patienter med aktiv autoimmun sjukdom som krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart eller patienter med ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppression.

**Kemoterapibehandlingsregim: Paklitaxel 80 mg/m2 Q1W och Karboplatin AUC 5 mg/mL/min Q3W eller Karboplatin AUC 1.5 mg/mL/min Q1W (4 cykler) följt av Doxorubicin 60 mg/m2 eller Epirubicin 90 mg/m2 och Cyklofosfamid 600 mg/m2 Q3W (4 cykler).

FÖRKORTNINGAR: TNBC = trippelnegativ bröstcancer, ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group, PS = performance status, R = randomisering, IV = intravenös infusion, Q3W = var tredje vecka, pCR = patologisk komplett respons, EFS = händelsefri överlevnad, ITT = intention-to-treat, OS = totalöverlevnad, AUC = area under curve, Q1W = veckovis.

Studieresultat från KEYNOTE-5221,3

KEYTRUDA är den första PD-(L)1-hämmaren som i kombination med kemoterapi följt av monoterapi har visat en statistiskt signifikant förbättrad skillnad i pCR-frekvens och statistiskt signifikant förbättring av EFS hos behandlingsnaiva patienter med tidig TNBC.

Median uppföljningstid på 37.8 månader (intervall: 2.7 – 48 månader) i KEYNOTE-522.

pCR i ITT-populationen

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Tidig TNBC - Studieresultat KEYNOTE-522 - pCR i ITT-populationen

EFS i ITT-populationen

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Tidig TNBC - Studieresultat KEYNOTE-522 - EFS i ITT-populationen

FÖRKORTNINGAR: PD-L1 = programmerad –död-ligand-1, pCR = patologisk komplett respons, EFS = händelsefri överlevnad, TNBC = trippelnegativ bröstcancer, , ITT = intention-to-treat, KI = konfidensintervall, HR = riskkvot.

Säkerhetsprofilen från KEYNOTE-5221,4

Säkerhetsprofilen för KEYTRUDA vid tidig TNBC är konsekvent med kända biverkningar för varje enskild behandling och med dem som observerats i andra monoterapi- och kombinationsstudier med KEYTRUDA.

Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Tidig TNBC - Säkerhetsprofilen KEYNOTE-522
Keytruda - Indikation - Bröstcancer - Tidig TNBC - Säkerhetsprofilen II KEYNOTE-522

FÖRKORTNINGAR: ALAT = alanin aminotransferas, ASAT = aspartat aminotransferas

Keytruda - Bröstcancer - Kontaktperson - MSD Sverige

Vill du ha mer information om Keytruda?

Välkommen att kontakta Lola Jergovic

Referenser

 1. KEYTRUDA® (pembrolizumab), SPC 05/22
 2. Keytruda (pembrolizumab) för neoadjuvant och adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer. NT-rådets yttrande till regionerna 2022-06-10.
 3. Schmid P, Cortes J, Pusztai L, et al. Pembrolizumab for early triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2020; 382:810-821.
 4. Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. Event-free survival with pembrolizumab in early triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2022; 386:556-567.

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023