Värdet av immunterapi

Onkologi - Keytruda - Värdet av immunterapi

2021-10-11
Hur har intåget av immunterapi förändrat behandlingslandskapet inom onkologi? Och hur ser långtidsresultaten ut för den 5 års data som idag finns tillgänglig?

Fem år med KEYTRUDA® (pembrolizumab) har förändrat behandlingslandskapet inom onkologi1-3

Långtidsresultat för KEYTRUDA® har visats ge en överlevnadsvinst vid en rad olika cancerformer som till exempel metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och avancerad melanom som historiskt har förknippats med en dålig prognos.1-3 Dessa data har förbättrat överlevnadsutsikterna för många patienter med framskriden cancer.2-3 Forskningen om kroppens eget försvar mot cancer har pågått i årtionden.4 Antalet kliniska studier inom immunterapi är omfattande, och de senaste åren har stora framsteg gjorts när det gäller att utnyttja kunskapen om immunsystemet för att utveckla nya cancerbehandlingar.4

Sedan KEYTRUDA® godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 2015 har KEYTRUDA® idag flera indikationer inom en rad olika cancerformer, inklusive lungcancer, melanom, urotelial cancer, Klassisk Hodkins Lymfom (cHL), Njurcellscancer, Huvud-och-hals-cancer samt kolorektalcancer.1 2018 tilldelades de två forskarna James P. Allison och Tasuku Honjo Nobelpriset i fysiologi eller medicin för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer.5

Parallellt som KEYTRUDA® har använts kliniskt i över fem år har långtidsresultat för KEYTRUDA® presenterats. 2019 publicerades femårsresultat av en post-hoc-analys från fas 3-studien KEYNOTE-0062 (KN-006) som jämför KEYTRUDA® med ipilimumab vid avancerat melanom. I september 2020 presenterades även femårsöverlevnadsdata på 32 % från fas III-prövningen KEYNOTE-024, första linjens behandling med KEYTRUDA i monoterapi hos patienter med metastaserad NSCLC och högt PD-L1 uttryck (TPS ≥ 50 %) och som saknar mutationer i EGFR eller ALK.3 Dessa resultat har bidragit till att förbättra utsikterna för många patienter med avancerad eller metastaserad cancer.2-3

Innan introduktionen av immunterapi var femårsöverlevnaden för patienter med avancerat melanom under tio procent.2 Fram tills upptäckten av immunterapi hade patienter med NSCLC i stadium IV, en femårsöverlevnad (OS) på omkring en och en halv procent.6

KEYTRUDA® gav en överlevnadsvinst vid avancerat melanom

I fas 3-studien KEYNOTE-0062 (co-primära effektmått var OS och PFS) randomiserades patienter med avancerat melanom med känd BRAF V600-mutation till att få KEYTRUDA® 10 mg/kg var tredje vecka, KEYTRUDA® 10 mg/kg varannan vecka, eller fyra cykler av ipilimumab 3 mg/kg var tredje vecka. Vid analysen efter fem år (median uppföljningstid 57,7 månader), levde 38,7 procent (95% KI: 34,2-43,1) av patienterna som fått KEYTRUDA (N=576), jämfört med 31,0 procent (95% KI: 25,3-36,9) av patienterna som fått ipilimumab (N=278). Median-OS var 32,7 månader (95% KI: 24,5-41,6) för gruppen som fått KEYTRUDA®, jämfört med 15,9 månader (95% KI: 13,3-22,0) för gruppen som fått ipilimumab (HR 0,73, 95% KI: 0,61-0,88, P = 0,00049). Behandlingsrelaterade biverkningar (AE) av grad 3-5 uppträdde hos 17 % (N=96/555) respektive 20 % (N=50/256) i KEYTRUDA® respektive ipilimumab-gruppen. Ingen statistisk analys har utförts för jämförelsen av biverkningsprofilen.2 Längre uppföljning behövs för att fastställa om KEYTRUDA® har nått en platå avseende totalöverlevnad (OS).2

KEYTRUDA® gav en överlevnadsvinst vid avancerat melanom

Kaplan-Meier-estimat av median totalöverlevnad i hela studiepopulationen. Källa Robert C et al. 2019 figure 2A.2

Över 30 procent av patienter med NSCLC och högt PD-L1-uttryck (TPS ≥ 50 %) levde efter fem år

I fas 3-studien KEYNOTE-024 inkluderades tidigare behandlingsnaiva patienter med avancerad NSCLC och högt PD-L1-uttryck (TPS ≥ 50 %) och som saknar mutationer i EGFR eller ALK. Patienterna randomiserades till att få KEYTRUDA® 200 mg var tredje vecka (N=154), eller prövarens/behandlade läkares val (investigator’s choice) av platinabaserad kemoterapi (N=151). Studiens primära effektmått var PFS. OS och objektiv responsfrekvens (ORR) samt säkerhet var sekundära effektmått.3

Vid analysen efter fem år (median uppföljningstid 59,9 månader), levde 31,9 procent av patienterna som fått KEYTRUDA®, jämfört med 16,3 av patienterna som fått platinabaserad kemoterapi (N=151). Median-OS var 26,3 månader (95% KI: 18,3-40,4) for patienterna som fått KEYTRUDA, jämfört med 13,4 månader (95% KI: 9,4-18,3) for patienterna som fått kemoterapi.3 Behandlingsrelaterade biverkningar (AE) av grad 3-5 rapporterades hos 48 (31,2%) av de 154 patienterna som fått KEYTRUDA®, jämfört med 80 (53,3%) av de 150 patienterna som fått platinabaserad kemoterapi. Som förväntat är immunmedierade biverkningar vanligare med KEYTRUDA®: De rapporterades hos 34,4 % (N=53) respektive 5,3 % (N=8) i KEYTRUDA® respektive kemoterapi-gruppen. Ingen statistisk analys har utförts för 5-års analysen.3

KEYNOTE-024 är den första fas 3-studien som presenterat femårs effekt för första linjens behandling med immunterapi och visar effekt och säkerhet för KEYTRUDA® i monoterapi för behandling av patienter med avancerat NSCLC och högt PD‑L1-uttryck (TPS ≥ 50 %).3

Faktaruta 1: Fas 3-studien KEYNOTE-006

Behandling med pembrolizumab i monoterapi visade en signifikant överlevnadsvinst, jämfört med ipilimumab hos patienter med avancerat melanom med BRAF V600-mutation och där maximalt en systemisk behandling getts tidigare.2

Keytruda - Faktaruta 1: Fas 3-studien KEYNOTE-006

aHazard ratio (pembrolizumab jämfört med ipilimumab) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model
bBaserat på stratifierat log-rank test
Anpassat från Robert C. et al. 20158 och Robert C. et al. 20192

Faktaruta 2: Uppdaterad analys från KEYNOTE-024

Behandling i första linjen med pembrolizumab i monoterapi gav en signifikant förbättring av OS och PFS jämfört med kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlad, metastaserad NSCLC och högt PD -L1-uttryck (TPS ≥ 50 %).3

Keytruda - Faktaruta 2: Uppdaterad analys från KEYNOTE-024

aHazard ratio (pembrolizumab jämfört med ipilimumab) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model bBaserat på stratifierat log-rank test
Anpassat från Reck M. et al. 20164, Reck M. et al. 20199 och Brahmer et al. 20203

Studiedesign från KEYNOTE-0061,2

Studie: En randomiserad, öppen, kontrollerad, fas 3-prövning, multicenter. Population: 834 vuxna patienter med avancerat melanom, ipilimumab-naiva. Intervention och komparator: I förhållandet 1:1:1 fick patienterna pembrolizumab 10 mg/kg varannan vecka (n=279), pembrolizumab 10 mg/kg var 3:e vecka (n=277) eller ipilimumab 3 mg/kg var 3:e vecka (n=278). Behandlingstid: Alla behandlingar gavs i upp till 24 månader. Den tilldelade behandlingen fortsatte till sjukdomsprogression oacceptabel toxicitet, en prövares beslut att avbryta behandlingen eller att patienten återkallade sitt samtycke. Primära effektmått: Progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS).

Studiedesign från KEYNOTE-0241

Studie: En randomiserad, öppen, kontrollerad, fas 3-prövning, multicenter. Population: 305 behandlingsnaiva, vuxna patienter med metastatisk icke-småcellig lungcancer och PD-L1-uttryck med TPS ≥50 %. Intervention och komparator: I förhållandet 1:1 fick patienterna pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka (n=154) eller platinabaserad kemoterapi (däribland pemetrexed+karboplatin, pemetrexed+cisplatin, gemcitabin+cisplatin, gemcitabin+karboplatin eller paklitaxel+karboplatin) (n=151). Behandlingstid: Maximalt 24 månader eller till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Primärt effektmått: Progressionsfri överlevnad (PFS).

Relaterat innehåll

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

Metastaserad icke-småcellig lungcancer

Doseringsschema Keytruda

KEYTRUDA® (pembrolizumab) sex veckors-doseringsschema kan vara ett praktiskt val för både patienter och läkare

Metastaserad icke-småcellig lungcancer

Från “cold” till “hot” tumör

Hur kan kemoterapi förstärka effekten av immunterapi och varför ger de synergistiska effekterna av en kombinationsregim nytta även för patienter utan PD-L1-uttryck?

Referenser

 1. KEYTRUDA SPC 2021/08
 2. Robert C et al., Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma (KEYNOTE-006): post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study, Lancet Oncol 2019. 20(9): 1239-1251.
 3. Brahmer J et al. ESMO 2020. KEYNOTE-024 5-year OS update: First line pembrolizumab vs platinum-based chemotherapy in patients with metastatic Non-Small-cell lung cancer and PD-L1 tumor proportion score ≥ 50 %.
 4. Andersson HT. Immunterapi. Cancerfonden (https://www.cancerfonden.se/om-cancer/behandlingar/immunterapi). 2019.
 5. The Nobel Prize, All Nobel Prizes in Physiology or Medicine, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 (nobelprize.org).
 6. Cetin K et al. Survival by histologic subtype in stage IV non-small cell lung cancer based on data from the Surveillance, Epidemiology and End Results Program. Clin Epidemiol 2011; 3:139-148.
 7. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment, and follow-up†, ESMO Guidelines Committee, updated version published September 2019 (esmo.org)
 8. Robert C et al., Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma, N Engl J med 2015. 372: 2521-32.
 9. Reck, M. et al. Updated analysis of KEYNOTE-024: Pembrolizumab versus platinum-based chemotherapy for advanced non–small-cell lung cancer with PD-L1 tumor proportion score of 50% or greater. Journal of Clinical Oncology 37, 537–546 (2019).
 10. Reck M et al., Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2016. 375: 1823–1833.

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023