Äldre patienter

Keytruda - NSCLC - Äldre och sköra patienter

2022-03-08
För en likvärdig vård av NSCLC-patienter: fokus på äldre och sköra patienter.

Introduktionen av immunterapi har omformat behandlingslandskapet för många cancersjukdomar, däribland icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Effekt- och säkerhetsresultat som setts med KEYTRUDA® (pembrolizumab) har visats ge en överlevnadsvinst (OS)* jämfört med platinabaserad kemoterapi, som är den tidigare standardbehandlingen för de flesta NSCLC-patienterna.1-3 Dessa framsteg har resulterat i ett paradigmskifte i behandlingen av patienter med NSCLC under de senaste fem åren.4

Kliniska prövningar är emellertid inte helt representativa för patienterna i den kliniska verkligheten. Detta gäller i synnerhet äldre och sköra patienter, som utgör en stor och heterogen grupp.4,5 Dessa patienter kan ha nedsatt förmåga att klara behandling på grund av lägre funktionsstatus (PS), komorbiditet, löpande behandlingar som kan vara kontraindicerade och potentiella skillnader i läkemedelsmetabolism.6,7 Dessutom kan åldersrelaterad försämring av immunsystemet påverka immunbaserade behandlingars effekt hos äldre patienter.6,8

Bättre evidens hos geriatriska patienter för bättre patienturval

Det finns ingen generellt accepterad gräns som definierar äldre patienter. I kliniska prövningar sätts gränsen ofta vid 65 år, medan 70 år vanligen används som gräns för att identifiera äldre patienter inom geriatrisk onkologi.5 Äldre patienter och patienter med nedsatt funktionsstatus (ECOGi ≥ 2) har under åratal varit underrepresenterade i eller uteslutits från randomiserade kliniska prövningar (RCT:er) för att minimera sekundära variablers påverkan på behandling och resultat.4,9 Vi saknar därför kliniska data för att kunna definiera optimal behandling av dessa patienter, trots att de står för flest fall av NSCLC världen över.5 I Sverige är medianåldern för debut av lungcancer 69 år, och lungcancerpatienter 70-79 år utgör 50 % av alla patienter med lungcancer.10,11 Medianåldern för patienter som rekryteras till kliniska prövningar är 10 år yngre än i den kliniska verklighetenii.5

I Sverige har bara 48,5 % av patienterna med avancerad NSCLC en ECOG PS 0–1 vid tidpunkten för diagnosen.10 Oavsett etiologi har mer än en tredjedel av alla lungcancerpatienter ECOG PS ≥ 2, som är en välkänd prognostisk faktor.9 Andra prognostiska riskfaktorer för NSCLC är sjukdomsstadium, komorbiditet och rökning. Prognosen kan emellertid påverkas även av faktorer som inte är relaterade till patienten, till exempel tidig och korrekt diagnos, optimal behandling och möjligen en effektiv uppföljningsrutin för att identifiera återfall.11

Diskrepansen mellan cancerdiagnoserna och representationen i kliniska prövningar visar på behovet av att införa riktlinjer som understödjer patientcentrerad behandling och ger den behandlande läkaren förmåga att besluta huruvida en patient är lämplig för behandling eller inte.

i ECOG, utvecklad av Eastern Cooperative Oncology Group, är en funktionspoäng för bedömning av patienters funktionsnivå på en skala från 0 (fullt aktiv) till 5 (död). Se mer i faktaruta 2.
ii Checkmate 9LA: Medianålder 65 år.12 IMPOWER 110: Medianålder 64 år.13
KEYNOTE-024: Medianålder 65 år. KEYNOTE-189: Medianålder 64 år. KEYNOTE-407: Medianålder 65 år.14

KEYTRUDA® hos äldre patienter

Randomiserade kliniska studier (RCTer) är hörnstenen för den bästa medicinska kunskapen men effekt- och säkerhetsdata som jämför KEYTRUDA® och kemoterapi hos äldre patienter (≥ 75 år) med metastaserad NSCLC är för närvarande begränsade, särskilt vad gäller data om KEYTRUDA® i kombination med kemoterapi.14 Inga övertygande slutsatser kan dras från tillgänglig evidens för äldre patienter. De flesta data om effekt i olika åldersgrupper kommer från subgruppsanalyser med otillräcklig statistisk styrkaiii och det finns inga publicerade åldersspecifika säkerhetsdata. Tillgängliga data tyder emellertid på att äldre patienter kan ha samma nytta av immunterapi som yngre patienter, utan ökad toxicitet,4 vilket överensstämmer med den godkända produktresumén från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA):

iii Patienter ≥ 75 år utgjorde 9 % (n=57, kombination, n=35, kontroll, n=22) av alla patienter (n=616) i KEYNOTE-189 och 12 % (n=65, kombination, n=34, kontroll, n=31) av alla patienter (n=559) i KEYNOTE-407.14

Poolad analys: KEYTRUDA® i monoterapi visade förbättrad OS hos äldre patienter jämfört med kemoterapi

Resultat från en poolad analys av 264 äldre patienter (≥ 75 år) med behandlingsnaiv respektive tidigare behandlad avancerad NSCLC med PD-L1-positiva tumörer från tre randomiserade studier (KEYNOTE-010 (N=90), KEYNOTE-024 (N=45) och KEYNOTE-042 (N=129)) visar att KEYTRUDA® förbättrade OS jämfört med kemoterapi. Av de inkluderade patienterna fick 149 KEYTRUDA® och 105 fick kemoterapi. Alla patienter hade ECOG PS 0-1 (73,9 % (N=195) hade ECOG PS 1) och hälften av patienterna (N=132/264) hade högt PD-L1-uttryck (TPS ≥ 50 %). Medianåldern var 77,0 år och 65,5 % (N=173) var män.6

Med en medianuppföljning på 11,7 månader var median-OS för patienter med PD-L1 TPS ≥ 1 % 15,7 (95 % CI 10,7-20,2) jämfört med 11,7 (95 % CI 8,4-15,8) för KEYTRUDA® respektive kemoterapi [HR 0,76, 95 % CI 0,56-1,02]. Median-OS för patienter med PD-L1 TPS ≥ 50 % var 23,1 (95 % CI 11,9-ej uppnått) jämfört med 8,3 (95 % CI 7,0-11,1) för KEYTRUDA® respektive kemoterapi [HR 0,40, 95 % CI 0,25-0,64]. Som observerats i tidigare studier av KEYTRUDA® i monoterapi hos patienter med avancerad NSCLC var nyttan med KEYTRUDA® större vid högre nivåer av PD-L1-uttryck.6

Hanterbar biverkningsprofil hos äldre patienter

När det gäller äldre patienter är säkerheten en viktig faktor att ta hänsyn till med tanke på potentiella problem med läkemedelstolerabiliteten till följd av nedsatt njurfunktion, hjärtsjukdom eller andra komorbiditeter, försämrad organfunktion och nedsatt kognitiv funktion.6

Den poolade analysen av äldre patienter visade att KEYTRUDA® behandlingsrelaterade biverkningar: 68,5 % (N=102). Mediandurationen med KEYTRUDA® var 5,6 månader. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna var trötthet (17,4 %), minskad aptit och klåda (12,8 % vardera).6

I KEYTRUDA®-armen upplevde 24,2 % av äldre patienter behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥ 3 och 10,7 % av äldre patienter avbröt behandlingen på grund av biverkningar. Behandlingsrelaterade biverkningar ledde till dödsfall hos två äldre patienter för KEYTRUDA®.6

Som förväntat var immunmedierade biverkningar och infusionsreaktioner vanligare med KEYTRUDA® än med kemoterapi (24,8 % jämfört med 6,7 %), men frekvensen och typerna av biverkningar hos äldre patienter var jämförbara med dem som sågs i de totala studiepopulationerna. De vanligaste immunmedierade biverkningarna och infusionsreaktionerna med KEYTRUDA® var hypotyreos (8,7 %), pneumonit (7,4 %) och hypertyreos (5,4 %). Inga immunmedierade biverkningar eller infusionsreaktioner av grad 5 sågs hos äldre patienter efter behandling med KEYTRUDA® respektive kemoterapi.6

Ouppfyllda behov hos äldre patienter – kombinationsbehandling

Patienturvalet är centralt: ofta speglar äldres kronologiska ålder inte deras fysiologiska och funktionella status. Val av patienter enbart på basis av ålder kan leda till suboptimal behandling av patienten.5 Mer evidens för geriatriska patienter med metastaserad NSCLC skulle troligen minska både underbehandling (att inte ge cancerbehandling som har visats förbättra symtom och överlevnad) och överbehandling (som möjligen kan leda till omfattande toxicitet, komplikationer och prematur död).

Det saknas visserligen RCT:er som jämför KEYTRUDA® med kemoterapi hos äldre patienter, men evidens från verkligheten kan användas för att förstå behandlingars effektivitet hos patientpopulationer som är underrepresenterade i kliniska prövningar.

Resultat från en retrospektiv databasanalys av verklighetsdata visade på klinisk nytta hos patienter ≥ 75 år som fått första linjens behandling med KEYTRUDA® plus pemetrexed-karboplatin för metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp utan genetiska EGFR/ALK-avvikelser i rutinmässig klinisk praktik i USA. Studien inkluderade 99 patienter med en medianuppföljning på 20,9 månader. Medianåldern (intervall) var 79 (75.-85) år; 58 % var män och 59 % hade ECOG PS 0-1, 13 % hade PS 2 och för 27 % saknades PS-data. Median-PFS (intervall) var 7,0 (4,8-10,2) månader och median-OS (intervall) var 15,5 (9,7-19.9) månader.15

5 år med immunterapi: Ett skifte i behandlingslandskapet för NSCLC

Immunterapi är en av de viktigaste i utvecklingen inom cancerbehandling under det senaste decenniet och har omformat många av cancervårdens tidigare standardregimer.5 Antalet av kliniska studier inom immunterapi är omfattande, och de senaste åren har stora framsteg gjorts när det gäller att utnyttja kunskapen om immunsystemet för att utveckla nya cancerbehandlingar.17

Sedan KEYTRUDA® godkändes av EMA 2015 har KEYTRUDA® flera indikationer inom en rad olika cancerformer, inklusive NSCLC, melanom, Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL), urotelial cancer, skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC), njurcellscancer (RCC) och kolorektalcancer (CRC).14

Innan immunterapi introducerades var första linjens behandling för patienter med avancerad NSCLC som saknade EGFR/ALK-avvikelser i de flesta fall begränsad till platinabaserad kemoterapi.2 Patienter med NSCLC i stadium IV hade då en 1- och 5-årsöverlevnad på 16 % respektive 1,5 %.18

Nu finns långtidsdata för KEYTRUDA® tillgängliga. Femårsdata från fas 1b-studien KEYNOTE-001 visade en signifikant överlevnadsfördel för patienter med avancerad NSCLC med högt PD-L1-uttryck (TPS ≥ 50 %). (23,2 %; 95% KI, 14,2–33,5 jämfört med 15,5 %; 95% KI, 12,2-19,2).19 Fas 3-studien KEYNOTE-024 understryker följande fynd: Femårsresultat visade en signifikant överlevnadsfördel för KEYTRUDA® jämfört med platinabaserad kemoterapi hos patienter med NSCLC och högt PD-L1-uttryck (TPS ≥ 50 %) (31,9 %; 95% KI, 24,5–39,5 jämfört med 16,3 %; 95% KI, 10,6-23,0).20 KEYNOTE-024 är den första fas III-studie som visat 5-årsresultat för första linjens behandling med immunterapi. Studiedesign och resultat beskrivs i faktaruta 5.

Faktaruta 1: Terapeutiska indikationer för KEYTRUDA® vid NSCLC14

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

Anpassat från KEYTRUDA® SPC 2022/02

Faktaruta 2: Funktionsstatus enligt ECOG21

0 – Asymtomatisk – klarar normal aktivitet utan restriktioner

1 – Klarar inte fysiskt ansträngande arbete. Helt uppegående.

2 – Klarar egenvård, men inte arbete. Uppegående mer än halva dagen.

3 – Klarar delvis egenvård. Säng- eller rullstolsbunden mer än halva dagen.

4 – Klarar inte egenvård. Helt säng- eller rullstolsbunden.

5 – Död.

Anpassat från Oken M.M. et al. 1982

Faktaruta 3: Resultat från en poolad analys (KEYNOTE-010, KEYNOTE-024 och KEYNOTE-042)6

Behandling med pembrolizumab som monoterapi (KEYNOTE-010: 2 eller 10* mg/kg kroppsvikt (n=90), KEYNOTE-024 (n=45) och KEYNOTE-042 (n=129): 200 mg) gav en förbättring av OS jämfört med docetaxel (KEYNOTE-010) eller plantinabaserad kemoterapi (KEYNOTE-024 och KEYNOTE-042) hos äldre patienter (≥75 år) med avancerad NSCLC och PD-L1-uttryck, TPS ≥ 50 %.

*Doseringen inte är godkänd

Artikel - Keytruda - Äldre patienter - Faktaruta 3: Resultat från en poolad analys

a Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med docetaxel eller platinabaserad kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model
Anpassat från Nosaki K. et al. 2019

Faktaruta 4: Final analys från KEYNOTE-01014

Behandling med pembrolizumab som monoterapi (2 mg/kg kroppsvikt (n=344) eller 10* mg/kg kroppsvikt (n=346) gav en förbättring av OS och PFS jämfört med docetaxel hos tidigare behandlade patienter med metastaserad NSCLC och PD -L1-uttryck, TPS ≥ 1 %.

*Doseringen inte är godkänd

Artikel - Keytruda - Äldre patienter - Faktaruta 4: Final analys från KEYNOTE-010

a Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med docetaxel) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model
b Baserat på stratifierat log-rank test

Anpassat från KEYTRUDA® SPC 2022/02

Faktaruta 5: Uppdaterad analys från KEYNOTE-024

Behandling i första linjen med pembrolizumab i monoterapi gav en signifikant förbättring av OS och PFS jämfört med kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlad, metastaserad NSCLC och högt PD -L1-uttryck (TPS ≥ 50 %).20

Artikel - Keytruda - Äldre patienter - Faktaruta 5: Uppdaterad analys från KEYNOTE-024

aHazard ratio (pembrolizumab jämfört med ipilimumab) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model bBaserat på stratifierat log-rank test

Anpassat från Reck M. et al. 2016, Reck M. et al. 2019 och Reck, M et al. 2021

Faktaruta 6: Final analys från KEYNOTE-04214

Behandling i första linjen med pembrolizumab i monoterapi (200 mg var 3:e vecka) gav en signifikant förbättring av OS jämfört med kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlad, lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC och ett PD L1 uttryck med TPS ≥ 50. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

Artikel - Keytruda - Äldre patienter - Faktaruta 6: Final analys från KEYNOTE-042

Resultat rapporterades för patienter med ett PD L1 uttryck med TPS ≥ 50 %.
aHazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model
bBaserat på stratifierat log-rank test

Studiedesign från en poolad analys (KEYNOTE-010, KEYNOTE-024 och KEYNOTE-042)6

Studie: Lämpliga patienter poolades från 3 stora, randomiserade, öppna, kontrollerade studier. Population: 264 äldre patienter (≥75 år) med avancerad, PD-L1-positiv (tumor proportion score (TPS) ≥ 1 %) NSCLC och ECOG PS 0–1 från intention-to-treat-populationerna i KEYNOTE-010 studien (N=90), KEYNOTE-024 studien (N=45) och KEYNOTE-042 studien (N=129). Första linjens behandling. Intervention: Pembrolizumab (N=149). Komparator: Kemoterapi (N=105). Primära effektmåtten: Total överlevnad (OS) och säkerhet. Uppföljningstid: Medianuppföljning 11,7 månader.

Studiedesign från KEYNOTE-001 (femårsdata)14

Studie: Öppen fas 1b. Population: Vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer, funktionsstatus (ECOG) 0-1 och adekvat organfunktion. Intervention: Pembrolizumab 2 mg/kg var 3:e vecka eller 10 mg/kg varannan eller var 3:e vecka. Behandlingstid: Till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Primärt effektmått: Objektiv responsfrekvens (ORR).

Studiedesign från KEYNOTE-01014

Studie: Randomiserad, öppen multicenterstudie i fas II/III med kontroll. Population: Vuxna patienter med avancerad NSCLC och PD-L1-uttryck med TPS ≥ 1 % som tidigare har fått platinabaserad kemoterapi. Intervention: Pembrolizumab 2 mg/kg var tredje vecka (n = 344). Pembrolizumab 10 mg/kg var tredje vecka (n = 346). Jämförelseläkemedel: Docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka (n = 343). Behandlingstid: Till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Primärt effektmått: Progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Studiedesign från KEYNOTE-02414

Studie: En randomiserad, öppen, kontrollerad, fas 3-prövning, multicenter. Population: 305 behandlingsnaiva, vuxna patienter med metastatisk icke-småcellig lungcancer och PD-L1-uttryck med TPS ≥50 %. Intervention och komparator: I förhållandet 1:1 fick patienterna pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka (n=154) eller platinabaserad kemoterapi (däribland pemetrexed+karboplatin, pemetrexed+cisplatin, gemcitabin+cisplatin, gemcitabin+karboplatin eller paklitaxel+karboplatin) (n=151). Behandlingstid: Maximalt 24 månader eller till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Primärt effektmått: Progressionsfri överlevnad (PFS).

Studiedesign från KN-04214

Studie: Randomiserad, kontrollerad, öppen multicenterstudie i fas 3. Population: 1 274 patienter med tidigare obehandlad, metastaserad NSCLC utan en sensibiliserande EGFR-mutation eller ALK-translokation, ECOG PS 0-1 och PD-L1-uttryck med TPS ≥ 1 %. Intervention och komparator: Patienterna fördelades randomiserat (1:1) till antingen pembrolizumab 200 mg (N=637) var 3:e vecka i upp till 35 cykler eller platinabaserad kemoterapi (N=637) (prövarens val) i 4 till 6 cykler. Primärt effektmått: Total överlevnad (OS).

Relaterat innehåll

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

Metastaserad icke-småcellig lungcancer

Doseringsschema Keytruda

KEYTRUDA® (pembrolizumab) sex veckors-doseringsschema kan vara ett praktiskt val för både patienter och läkare

Metastaserad icke-småcellig lungcancer

Från “cold” till “hot” tumör

Hur kan kemoterapi förstärka effekten av immunterapi och varför ger de synergistiska effekterna av en kombinationsregim nytta även för patienter utan PD-L1-uttryck?

Referenser

 1. Reck, M. et al. Updated analysis of KEYNOTE-024: Pembrolizumab versus platinum-based chemotherapy for advanced non–small-cell lung cancer with PD-L1 tumor proportion score of 50% or greater. Journal of Clinical Oncology 37, 537–546 (2019).
 2. Gadgeel, S. et al. Updated Analysis From KEYNOTE-189: Pembrolizumab or Placebo Plus Pemetrexed and Platinum for Previously Untreated Metastatic Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 38, 1505–1517 (2020).
 3. Paz-Ares, L. et al. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Patients With Metastatic Squamous NSCLC: Protocol-Specified Final Analysis of KEYNOTE-407. in Journal of Thoracic Oncology vol. 15 1657–1669 (Elsevier Inc, 2020).
 4. Pasello, G. et al. Real world data in the era of Immune Checkpoint Inhibitors (ICIs): Increasing evidence and future applications in lung cancer. Cancer Treatment Reviews vol. 87 (2020).
 5. Califano, R. et al. Immune checkpoint blockade for non–small cell lung cancer: What is the role in the special populations? European Journal of Cancer vol. 125 1–11 (2020).
 6. Nosaki, K. et al. Safety and efficacy of pembrolizumab monotherapy in elderly patients with PD-L1–positive advanced non–small-cell lung cancer: Pooled analysis from the KEYNOTE-010, KEYNOTE-024, and KEYNOTE-042 studies. Lung Cancer 135, 188–195 (2019).
 7. Al-Mansour, Z., Pang, L. & Bathini, V. Novel Cancer Therapeutics in Geriatrics: What is Unique to the Aging Patient? Drugs and Aging 36, (2019).
 8. Daste, A. et al. Immune checkpoint inhibitors and elderly people: A review. European Journal of Cancer vol. 82 155–166 (2017).
 9. Frost, N. et al. Pembrolizumab as first-line palliative therapy in PD-L1 overexpressing (≥50%) NSCLC: Real-world results with special focus on PS ≥2, brain metastases and steroids. Clinical Lung Cancer (2021)
 10. Nationellt kvalitetsregister för lungcancer,. Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för 2020. Regionalt cancercentrum, Mellansverige (2021)
 11. Nationellt vårdprogram Lungcancer, Regionalt cancercentrum Mellansverige (2021) Christensen, N. L., Jekunen, A., Heinonen, S., Dalton, S. O. & Rasmussen, T. R. Lung cancer guidelines in Sweden, Denmark, Norway and Finland: a comparison. Acta Oncologica 56, 943–948 (2017).
 12. Paz-Ares, Luis et al. “First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial.” The Lancet. Oncology vol. 22,2 (2021)
 13. Herbst, Roy S et al. “Atezolizumab for First-Line Treatment of PD-L1-Selected Patients with NSCLC.” The New England journal of medicine vol. 383,14 (2020): 1328-1339.
 14. KEYTRUDA® SPC. 2022/02
 15. Velcheti, V., Hu, X., Piperdi, B. & Burke, T. Clinical Outcomes of Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Metastatic Nonsquamous NSCLC Patients Aged 75 Years or Older Treated at US Oncology Practices. (2020).
 16. Facchinetti, F. et al. First-line pembrolizumab in advanced non–small cell lung cancer patients with poor performance status. European Journal of Cancer 130, 155–167 (2020).
 17. Immunterapi – Vad är immunterapi och hur går det till? | Cancerfonden. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/behandlingar/immunterapi.
 18. Cetin, K., Ettinger, D. S., Hei & O’Malley, C. Survival by histologic subtype in stage IV nonsmall cell lung cancer based on data from the Surveillance, Epidemiology and End Results Program. Clinical Epidemiology 3, 139 (2011).
 19. Garon, E. B. et al. Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study. J Clin Oncol 37, 2518–2527 (2019).
 20. Reck, M et al. “Five-Year Outcomes With Pembrolizumab Versus Chemotherapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score ≥ 50.” Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology vol. 39,21 (2021): 2339-2349.
 21. Oken, M. M. et al. Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5, 649–655 (1982).
 22. Reck, M. et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of Medicine 375, 1823–1833 (2016).

Utvald säkerhetstext

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 03/2023

Indikationer

Melanom
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB, IIC eller III efter total resektion.
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) melanom.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumor proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer (UC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) hos vuxna: som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
 • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna..

Cancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för vuxna med CRC som uppvisar MSI-H eller dMMR i följande behandlingslinjer:

 • första linjens behandling av metastaserad CRC.
 • behandling av inoperabel eller metastaserad CRC efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kombinationsbehandling.

Icke-kolorektal cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av följande tumörer som uppvisar MSI-H eller dMMR hos vuxna med:

 • avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
 • inoperabel eller metastaserad ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer med sjukdomsprogression under eller efter åtminstone en tidigare behandling.

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi som neoadjuvant behandling, och därefter fortsatt som monoterapi för adjuvant behandling efter kirurgi, är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller tidigt stadie av trippelnegativ bröstcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad TNBC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Endometriecancer (EC)

 • KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

Cervixcancer

 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi med eller utan bevacizumab är indicerat för behandling av kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
 • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
 • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
 • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
 • KEYTRUDA i kombination med kemoterapi ska användas med försiktighet till patienter ≥ 75 år efter noggrant övervägande av det potentiella nytta-riskförhållandet på individuell basis.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av KEYTRUDA hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats.
 • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
 • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 03/2023