Pneumokockvaccination
hos patienter med mycket
hög risk för allvarlig
pneumokocksjukdom1,2

Folkhäsomyndigheten
rekommenderar vaccination
med både PCV13 och PPV23

till barn över 2 år och vuxna med
följande tillstånd:1

  • Aspleni eller hypospleni
    (tex splenektomerade personer, tillstånd som medför bristande mjältfunktion, planerad splenektomi)
  • Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
  • Nedsatt immunförsvar
    (t.ex. genomgången stamcells- eller benmärgstransplantation. Hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. behandling, t.ex. med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
  • Cochleaimplantat
  • Cystisk fibros
  • Organtransplantation

Incidens av invasiv
pneumokocksjukdom (IPD)

jämfört med befolkningen i övrigt:3*

Stamcellstransplantation

81x högre vid allogen transplantation

70x högre vid autolog transplantation

Organtransplantation

41x högre

Kronisk inflammatorisk sjukdom

6,5x högre


Pneumokockvaccination hjälper till att skydda personer med nedsatt immunförsvar3,4


En visat hög incidens av IPD hos personer med nedsatt immunförsvar understryker betydelsen av pneumokockvaccination i dessa patientgrupper.3


* Meta-analys av 38 studier. IPD hos friska personer 10/100,000 personår (95% CI 7,8–13,8, 14 studier) vs. allogen stamcellstransplantation 812/100,000 (95% CI 555,6–1185,6, 3 studier); autolog stamcellstransplantation 696/100,000 (95% 243,5–1987,3, 2 studier); organtransplatation 414/100,000 (95% CI 98,7–1731,9, 3 studier) and kronisk inflammatorisk sjukdom 65/100,000 (95% CI 36,8–114,2, 5 studier)3

IPD, invasiv pneumokocksjukdom

PCV13, 13-valent konjugerat vaccin

PPV23, 23-valent polysackaridvaccin

REFERENSER

1 Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://.www.folkhalsomyndigheten.se/ publicerat-material/publikationsarkiv/ r/rekommendationer-ompneumokockvaccination-/? pub=56914. Uppdaterad 10 augusti 2020. Besökt juni 2021.

2 Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged 65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.

3 van Aalst M, Lötsch F, Spijker R, et al. Incidence of invasive pneumococcal disease in immunocompromised patients: A systematic review and meta-analysis. Travel Med Infect Dis. 2018;24:89-100.

4 Lopez A, Mariette X, Bachelez H, et al. Vaccination recommendations for the adult immunosuppressed patient: A systematic review and comprehensive field synopsis. J Autoimmun. 2017;80:10-27.

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.
Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk. Pneumovax skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.
Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.
Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-01-22
För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD, PO Box 45192, 104 30 Stockholm

T +46 8 578 135 00

SE-PNX-00038

08/2021