Anledningar att rekommendera

pneumokock-
vaccination till
personer med
kronisk hjärtsjukdom1

Personer med kronisk
hjärtsjukdom har en högre
incidens av pneumokocksjukdom

jämfört med den friska befolkningen2*

4–5 gånger högre risk

för pneumokockpneumoni

3–4 gånger högre risk

för invasiv pneumokock- sjukdom (IPD)


Ökad risk för sjukhusinläggning3


13 gånger högre risk för sjukhusinläggning till följd av pneumokock- pneumoni jämfört med den friska befolkningen.3†


Ökad risk för komplikationer4


Kronisk hjärtsjukdom var en oberoende riskfaktor för andningssvikt4‡


Ökad mortalitet5,6


2 gånger högre risk för IPD-relaterad död


Utgjorde 30,7 % av samtliga dödsfall till följd av samhällsförvärvad pneumoni.


Pneumokockinfektioner kan förvärra eller orsaka ny hjärtsjukdom7

Hjärtsvikt

Myokardischemi

Stroke

Kardiomyopati

Hjärtklaffsjukdom

Kransartärsjukdom

Hjärtrytmrubbningar


Folkhälsomyndigheten och The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) rekommenderar att PPV23 erbjuds till personer med kronisk hjärtsjukdom.1,8


Kunskap räcker långt

Informera om vaccination

80 % av ovaccinerade patienter i riskgrupp kände inte till rekommendationen om pneumokockvaccination.9||

Rekommendera vaccination

Personer är mer benägna att vaccinera sig om en sjukvårdskontakt erbjuder eller rekommenderar vaccination.9

Diskutera

Prata med dina patienter med kronisk hjärtsjukdom om pneumokockvaccination och de sjukdomar som vaccinet kan skydda mot. skydda mot.9,10


* Relativ risk vs friska personer: pneumokockpneumoni 18–49 år: 5,1 (4,6–5,5), 50–64 år: 4,2 (4,0–4,4), 65 år: 3,8 (3,6–3,9); IPD 18–49 år: 3,9 (3,0–5,1), 50–64 år: 2,9 (2,6–3,3), 65 år: 3,2 (2,8–3,6). Retrospektiv kohortstudie, USA 2007–2010. Totalt n= > 35 miljoner.2

Odds ratio vs. patienter som inte tillhörde en riskgrupp 12,96 (11,7–15,7). >18 år. 3791/9995 patienter med pneumokockpneumoni. Retrospektiv epidemiologisk studie, Spanien 2011.3

Odds ratio vs. patienter utan kronisk hjärtsjukdom 1,49 (1,01–2,22). 140/605 (23,1%) av patienterna med kronisk hjärtsjukdom fick andningssvikt. Observationsstudie med sjukhusinlagda vuxna med invasiv pneumokockpneumoni. Spanien (1996–, studieduration ej angiven).4

§ Odds ratio vs. patienter utan kronisk hjärtsjukdom 2,266 (1,835–2,797). Metaanalys av 190 studier (hela världen) till 2019. Totalt 228782 IPD-patienter.5

Prospektiv kohortstudie. Australien 2006 till 2016.6

|| Belgien 2014–2018.9

ACIP, The Advisory Committee on Immunization Practices

IPD, invasiv pneumokocksjukdom

PPV23, 23-valent polysackaridvaccin

REFERENSER

1 Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://.www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer- om-pneumokockvaccination-/?pub=56914. Uppdaterad 10 augusti 2020. Besökt juni 2021.

2 Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. Published 2014 May 27.

3 Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, Walter S, Álvaro-Meca A, Gil-De-Miguel Á. Risk of hospitalization due to pneumococcal disease in adults in Spain. The CORIENNE study. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(7):1900-1905.

4 Burgos J, Luján M, Larrosa MN, et al. Risk factors for respiratory failure in pneumococcal pneumonia: the importance of pneumococcal serotypes. Eur Respir J. 2014;43(2):545-553.

5 Demirdal T, Sen P, Emir B. Predictors of mortality in invasive pneumococcal disease: a meta-analysis. Expert Rev Anti Infect Ther. 2020 Dec 31:1-18. doi: 10.1080/14787210.2021.1858799. Epub ahead of print.

6 Dirmesropian S, Liu B, Wood JG, et al. Pneumonia hospitalisation and case-fatality rates in older Australians with and without risk factors for pneumococcal disease: implications for vaccine policy. Epidemiol Infect. 2019;147:e118.

7 Marra F, Zhang A, Gillman E, Bessai K, Parhar K, Vadlamudi NK. The protective effect of pneumococcal vaccination on cardiovascular disease in adults: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020;99:204-213.

8 Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged 65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.

9 Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.

10 Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. Published 2017 Dec 5.

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.
Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk. Pneumovax skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.
Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.
Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-01-22
För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD, PO Box 45192, 104 30 Stockholm

T +46 8 578 135 00

SE-PNX-00036

06/2021