On demand webinar

Behandling av avancerad urotelial cancer med immunterapi


Behandling av avancerad urotelial cancer med immunterapi

Hör Dr. Petros Grivas diskutera vanliga frågor som rör behandling av patienter med avancerad urotelial cancer. Dr. Grivas är en världsledande expert inom GU-cancer och har mångårig klinisk erfarenhet.

Några frågor som kommer diskuteras är bl.a. hur viktigt är ålder och funktionsstatus? Vad är skillnaderna mellan att inte vara lämpad för kemoterapi vs. att inte vara lämpad för cisplatin? Finns det några mindre uppenbara komorbiditeter att ha koll på vid val av behandling? Vad betyder 5-års OS-data inom mUC för patienterna?

Default ImagePlay Image
live_icon

Behandling av avancerad urotelial cancer med immunterapi

lng_icon

Onsdagen den 25:e augusti 2021 kl. 17.00-18.00

author_icon

Dr. Petros Grivas och Adam Sierakowiak


Om föreläsarna

Dr. Petros Grivas

Dr. Petros Grivas is a board-certified medical oncologist with expertise and experience in treating genitourinary (GU) cancers. He is the Clinical Director of the Genitourinary Cancers Program at University of Washington and Seattle Cancer Care Alliance. He is an Associate Professor in the Dept. of Medicine, Division of Medical Oncology. He is an Associate Member at the Fred Hutchinson Cancer Research Center. He started in those positions in January 2018. He has had a main role in clinical trials that led to the FDA approval of new drugs for bladder/urothelial cancer and is considered a key opinion thought leader and international expert. He is dedicated to efficient, personalized, and outstanding patient care and believes in optimal patient-physician relationship as well as community outreach.

Dr. Petros Grivas

Agenda

17.00 Introduction Adam Sierakowiak, Medical Advisor, Oncology, MSD Sweden

17.05 Immunotherapy in Advanced urothelial cancer Dr. Petros Grivas, Seattle Cancer Care Alliance Hospital

17.45 Q&A and discussion

contact_person

Ta också gärna kontakt med oss

Vicki Bognar Lindberg,
Brand Manager

Mobil:+46 79 066 44 34

E-post: vicki.lindberg@merck.com

LinkedIn: linkedin.com/in/vicki-bognar-lindberg-8932529/

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-1-hämmare, Rx, Subventioneras ej,
SPC 06/2021

INDIKATIONER:

Melanom:

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar
 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom.

Icke‑småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

 • metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna och inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim.

KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter med:

 • metastaserad icke-skivepitel NSCLC i första linjen vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK, med platinabaserad kemoterapi innehållande pemetrexed.
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjens behandling med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

Urotelial cancer

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer; - som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, eller som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥10 enligt metoden combined positive score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med recidivierande eller metastaserad HNSCC vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna och som progredierat under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi
 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt CPS.

Njurcellscancer (RCC)

 • KEYTRUDA i kombination med axitinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna

Kolorektalcancer (CRC)

 • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för första linjens behandling hos vuxna med metastaserad kolorektalcancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR)

Esofaguscancer

 • KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER-2-negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden CPS.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:

 • Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått pembrolizumab. Vid förekomst av immunrelaterade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
 • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med pembrolizumab.
 • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab hos patienter med sämre prognos som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105

SE-NON-00579