On demand webinar

Enhancing operating room efficiency: a surgeon’s perspective


Prof. Jacob Rosenberg

Ett vetenskapligt symposium inom anestesi/kirurgi. Professor Jacob Rosenberg leder er genom en detaljrik agenda som täcker det viktiga samspelet mellan kirurgi och anestesi. Webinariet är på engelska.

Default Image Play Image
live_icon

Enhancing operating room efficiency: a surgeon’s perspective

lng_icon

Onsdagen den 26:e maj 2021 16.00 - 17.00

author_icon

Prof. Jacob Rosenberg


Om föreläsarna

Prof. Jacob Rosenberg

Jacob Rosenberg är professor i Kirurgi vid Köpenhamns Universitet. Han har publicerat cirka 800 vetenskapliga artiklar gällande olika områden inom kirurgi och anestesiologi, varit redaktör för olika tidskrifter och har haft en tjänst vid ICMJE i sju år (International Committee of Medical Journal Editors). Han är för närvarande samordnande redaktör i Cochrane Collaboration samtidigt som han fortsätter att arbeta kliniskt vid Kirurgiska kliniken på Herlev sjukhus i Köpenhamn, Danmark.

Prof. Jacob Rosenberg

Agenda

  • Welcome and introduction
  • Discussion of OR logistics Covid-19
  • A surgeon’s view on anesthesia
  • Collaboration between surgeons and anesthesiologist
  • Q&A

BRIDION® (Sugammadex) selektivt reverseringsmedel, injektionsvätska, lösning 100 mg/ml,
SPC 01/2022. Rx EF (Subventioneras ej).

Indikation:
För vuxna: Reversering av neuromuskulär blockad som har inducerats med rokuronium eller vekuronium.
För pediatrisk population: Sugammadex rekommenderas endast vid normalreversering av rokuroniuminducerad blockad hos barn och tonåringar i åldern 2 till 17 år.
Sugammadex ska inte användas för att reversera blockad som har inducerats med icke-steroida neuromuskulära medel, såsom succinylkolin eller benzylisoquinolinium.
Sugammadex ska inte användas för att reversera blockad inducerad av andra steroida neuromuskulära blockerande medel än rokuronium och vekuronium, eftersom det inte finns några effekt- och säkerhetsdata för dessa.

Kontraindikation:
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Utvalda Varningar och försiktighet:
Monitorera patienten under den omedelbara postoperativa perioden med avseende på ogynnsamma effekter inkluderande återkomst av neuromuskulär blockad.
Försiktighet ska iakttas när man överväger att använda sugammadex hos patienter som ges antikoagulantia
En ökad risk för blödningar kan inte uteslutas hos patienter:

  • med ärftlig vitamin K-beroende koagulationsfaktorbrist;
  • med existerande koagulationsrubbningar;
  • som står på kumarinderivat med INR över 3,5;
  • som använder antikoagulantia och får en dos på 16 mg/kg sugammadex.

Om sugammadex ges till dessa patienter rekommenderas att man övervakar hemostas och koagulationsparametrar.

Biverkningar:
Följande vanliga biverkningar rapporterades för 1–10 av 100 patienter: hosta, luftvägskomplikationer av anestesi, anestesikomplikationer, hypotoni i samband med proceduren och behandlingskomplikationer

Interaktioner: Det förväntas ingen kliniskt signifikant farmakodynamisk interaktion med andra läkemedel, med följande undantag: För toremifen och fusidinsyra kan inte omfördelande interaktioner uteslutas. För hormonella preventivmedel kan en kliniskt relevant komplexbildande interaktion inte uteslutas.

Dosering: Sugammadex ska endast administreras av, eller under övervakande av en anestesiolog. Användning av en lämplig neuromuskulär övervakningsteknik rekommenderas för att monitorera återhämtningen från den neuromuskulära blockaden. Sugammadex kan användas för att reversera olika grader av neuromuskulär blockad som har inducerats med rokuronium eller vekuronium. Den rekommenderade dosen sugammadex beror på graden av den neuromuskulära blockaden som ska reverseras.
Se SPC för fullständig information

Graviditet: För sugammadex saknas data från behandling av gravida kvinnor.
Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal- /fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Användning av sugammadex hos gravida kvinnor ska ske med försiktighet.

Amning: Det är okänt om sugammadex utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att sugammadex utsöndras i bröstmjölk. Oral exponering av cyklodextrin är generellt liten och ingen effekt på det ammade barnet är att förvänta efter en engångsdos till en ammande kvinna. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med sugammadex efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Särskilda patientgrupper: Nedsatt njurfunktion; ingen dosjustering behövs för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 och <80 ml/min). Sugammadex rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Nedsatt leverfunktion; ingen dosjustering behövs vid mild till måttligt nedsatt leverfunktion eftersom sugammadex i huvudsak utsöndras renalt. Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion eller när nedsatt leverfunktion åtföljs av koagulopati bör behandlas med stor försiktighet. Studier på patienter med nedsatt leverfunktion har inte genomförts. Äldre; ingen dosjustering behövs. Obesitas; dosen ska beräknas på den verkliga kroppsvikten. Pediatrisk population; I studier av pediatriska patienter på 2 till 17 år, var säkerhetsprofilen för sugammadex (upp till 4 mg/kg kroppsvikt) i allmänhet liknande säkerhetsprofilen för vuxna. Omedelbar reversering (dos 16 mg/kg kropsvikt) till barn och tonåringar har inte undersökts och kan därför inte rekommenderas förrän mer data finns tillgängliga. Därför rekommenderas inte sugammadex till nyfödda och spädbarn tills mer data finns tillgängliga.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se

Esmeron®, (Rocuronium), Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml, Rx, Saknar Subvention
SPC 12/2020

Indikation
för vuxna och pediatriska patienter (från fullgångna nyfödda till ungdomar [0 till <18 år]) som ett komplement till generell anestesi för att underlätta trakealintubation under rutininduktion, samt för att ge skelettmuskelavslappning under kirurgi.
Hos vuxna är Esmeron även avsett för användning under snabbinduktion för att underlätta trakealintubation (pediatriska data saknas för denna indikation).

Kontraindikation
Överkänslighet mot rokuronium, bromid eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll SPC 6.1.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se

MSD
Box 45192
104 30 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-57813500
https://www.msd.se/home.xhtml
ISI-2762

SE-XBR-00088 02/2022