Om Simponi

Simponi har indikationer inom Gastroenterologi och Reumatologi

RA

Reumatoid artrit

AS

Ankyloserande spondylit

ir-AxSpa

Icke-radiografisk axial spondylartrit

PsA

Psoriasisartrit

pJIA

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

UC

Ulcerös kolit

Enkel dosering med Simponi’s SmartJect® penna

 

Simponi (golimumab) finns som 50 mg och 100 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och 50 mg även i förfylld spruta, som ges subkutant månadsvis (reum) eller var 4:e vecka (UC)

Simponi-Smartject

Utvald säkerhetstext

Simponi® (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 100 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och 50 mg även i förfylld spruta, Rx, F.

Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; svår aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Simponi i kombination med MTX, är avsett för behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn med en kroppsvikt på minst 40 kg, som svarat otillräckligt på tidigare behandling med MTX. Doseringen varierar för de olika indikationsområdena.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).

Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter hos patienter behandlade med TNF-hämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling.

SPC juli 2018

För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se.

Material

Träning för patienter med RA

Läs mer

Ny dosering vid ulcerös kolit – fler uppnår kliniskt svar

Läs mer
SE-GOL-00003