Om Gardasil®

Gardasil

GARDASIL® är ett 4-valent vaccin som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16 & 18. 

Användning från 9 års ålder.

Du hittar den senaste versionen av produktresumén för Gardasil på FASS. 

För fullständig information, priser och förpackningar, se fass.se

Utvald säkerhetstext:

Gardasil är ett icke-infektiöst, rekombinant, tetravalent vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberat) för användning från 9 års ålder för prevention av: premaligna genitala cellförändringar (cervix, vulva och vagina), premaligna anala lesioner, cervixcancer och analcancer orsakat av vissa onkogena typer av humant papillomvirus (HPV) samt genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer.

Gardasil injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 0,5 ml Rx.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Individer som utvecklar symtom som tyder på överkänslighet efter administrering av en dos Gardasil bör ej ges fler doser av Gardasil. Administrering av Gardasil bör senareläggas hos individer med akut svår febersjukdom. Lindrig infektion såsom mild övre luftvägsinfektion eller lindrig feber, utgör däremot inte en kontraindikation för immunisering. Gardasil ingår i läkemedelsförmånen - endast för vaccination av unga kvinnor i åldrarna 18 - 26 år.

Datum för översyn av produktresumé 03/2019.

SE-HPV-00001