Våra produkter inom anestesi

Bridion

Selektivt reverseringsmedel för neuromuskulär blockad

Läs mer
Esmeron

Muskelavslappnande medel

Läs mer på Fass.se

BRIDION (sugammadex) selektivt reverseringsmedel, injektionsvätska, lösning 100 mg/ml, SPC 01/2022. Rx EF (Subventioneras ej).

Indikation:
För vuxna: Reversering av neuromuskulär blockad som har inducerats med rokuronium eller vekuronium.
För pediatrisk population: Sugammadex rekommenderas endast vid normalreversering av rokuroniuminducerad blockad hos barn och tonåringar i åldern 2 till 17 år.
Sugammadex ska inte användas för att reversera blockad som har inducerats med icke-steroida neuromuskulära medel, såsom succinylkolin eller benzylisoquinolinium.
Sugammadex ska inte användas för att reversera blockad inducerad av andra steroida neuromuskulära blockerande medel än rokuronium och vekuronium, eftersom det inte finns några effekt- och säkerhetsdata för dessa.

Kontraindikation:
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se


Esmeron®, (rokuronium), injektionsvätska, lösning 10 mg/ml, Rx, Saknar Subvention
SPC 12/2020

Indikation:
för vuxna och pediatriska patienter (från fullgångna nyfödda till ungdomar [0 till <18 år]) som ett komplement till generell anestesi för att underlätta trakealintubation under rutininduktion, samt för att ge skelettmuskelavslappning under kirurgi.
Hos vuxna är Esmeron även avsett för användning under snabbinduktion för att underlätta trakealintubation (pediatriska data saknas för denna indikation).

Kontraindikation:
Överkänslighet mot rokuronium, bromid eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll SPC 6.1.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se

MSD
Box 45192, 104 30 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-57813500
https://www.msd.se/home.xhtml


SE-XBR-00040 02/2022