Reversering av Neuromuskulär blockad

Experience predictable, and rapid reversal from NMB16,17

BRIDION provided predictable reversal from moderate NMB17

Time to complete reversal from reappearance of T2 to a TOF ratio of 0.9 following rocuronium-induced NMB17,18

bridion
Reproduced with permission from Blobner M, Eriksson LI, Scholz J, et al. Reversal of rocuronium-induced neuromuscular blockade withsugammadex compared with neostigmine during sevoflurane anaesthesia: results of a randomised, controlled trial. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(10):874–881.2No statistical analysis performed

Experience predictable, and rapid reversal from NMB17,16

BRIDION provided rapid reversal from moderate NMB17,18

Median time from reappearance of T2 to a TOF ratio of 0.9 following rocuronium-induced NMB17,18

 • Reversal time to a TOF ratio of 0.9 from vecuronium-induced moderate NMB was 2.1 minutes.18
bridion

Study design

A multicenter, randomized, parallel-group, comparative, active-controlled, safety-assessor–blinded study of 98 adult surgical patients. At the reappearance of T2 after the last dose of rocuronium, patients were randomly assigned to receive 2 mg/kg of BRIDION vs 50 μg/kg of neostigmine with 10 μg/kg of glycopyrrolate. Primary end point was the time from start of BRIDION or neostigmine administration to a TOF ratio of 0.9.2

Study objective: the study compared the efficacy of BRIDION vs neostigmine in reversing moderate rocuroniuminduced NMB at reappearance of T2.2

Utbildning

Default Image

Mode of Action Bridion (sugammadex)

Bridion® (sugammadex)

BRIDION (Sugammadex) selektivt reverseringsmedel, injektionsvätska, lösning 100 mg/ml,

SPC 06/2021. Rx EF (Subventioneras ej).

Indikation:

För vuxna: reversering av neuromuskulär blockad som har inducerats med rokuronium eller vekuronium.

För pediatrisk population: sugammadex rekommenderas endast vid normalreversering av rokuroniuminducerad blockad hos barn och tonåringar i åldern 2 till 17 år.

Sugammadex ska inte användas för att reversera blockad som har inducerats med icke-steroida neuromuskulära medel, såsom succinylkolin eller benzylisoquinolinium. Sugammadex ska inte användas för att reversera blockad inducerad av andra steroida neuromuskulära blockerande medel än rokuronium och vekuronium, eftersom det inte finns några effekt- och säkerhetsdata för dessa.

Kontraindikation: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Utvalda Varningar och försiktighet: monitorera patienten under den omedelbara postoperativa perioden med avseende på ogynnsamma effekter inkluderande återkomst av neuromuskulär blockad.

Försiktighet ska iakttas när man överväger att använda sugammadex hos patienter som ges antikoagulantia.

En ökad risk för blödningar kan inte uteslutas hos patienter:

 • med ärftlig vitamin K-beroende koagulationsfaktorbrist;
 • med existerande koagulationsrubbningar;
 • som står på kumarinderivat med INR över 3,5;
 • som använder antikoagulantia och får en dos på 16 mg/kg sugammadex.

Om sugammadex ges till dessa patienter rekommenderas att man övervakar hemostas och koagulationsparametrar.

Biverkningar: följande vanliga biverkningar rapporterades för 1–10 av 100 patienter: hosta, luftvägskomplikationer av anestesi, anestesikomplikationer, hypotoni i samband med proceduren och behandlingskomplikationer.

Interaktioner: det förväntas ingen kliniskt signifikant farmakodynamisk interaktion med andra läkemedel, med följande undantag: För toremifen och fusidinsyra kan inte omfördelande interaktioner uteslutas. För hormonella preventivmedel kan en kliniskt relevant komplexbildande interaktion inte uteslutas.

Dosering: sugammadex ska endast administreras av, eller under övervakande av en anestesiolog. Användning av en lämplig neuromuskulär övervakningsteknik rekommenderas för att monitorera återhämtningen från den neuromuskulära blockaden. Sugammadex kan användas för att reversera olika grader av neuromuskulär blockad som har inducerats med rokuronium eller vekuronium. Den rekommenderade dosen sugammadex beror på graden av den neuromuskulära blockaden som ska reverseras.

Se SPC för fullständig information.

Graviditet: för sugammadex saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel.

Användning av sugammadex hos gravida kvinnor ska ske med försiktighet.

Amning: det är okänt om sugammadex utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att sugammadex utsöndras i bröstmjölk. Oral exponering av cyklodextrin är generellt liten och ingen effekt på det ammade barnet är att förvänta efter en engångsdos till en ammande kvinna. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med sugammadex efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Särskilda patientgrupper: nedsatt njurfunktion; ingen dosjustering behövs för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 och <80 ml/min). Sugammadex rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Nedsatt leverfunktion; ingen dosjustering behövs vid mild till måttligt nedsatt leverfunktion eftersom sugammadex i huvudsak utsöndras renalt. Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion eller när nedsatt leverfunktion åtföljs av koagulopati bör behandlas med stor försiktighet. Studier på patienter med nedsatt leverfunktion har inte genomförts. Äldre; ingen dosjustering behövs. Obesitas; dosen ska beräknas på den verkliga kroppsvikten. Pediatrisk population; data för pediatriska patienter är begränsad (endast en studie av reversering efter rokuroniuminducerad blockad vid återkomst av T2). Till barn och ungdomar (2–17 år) rekommenderas 2 mg/kg sugammadex för normalreversering efter blockad med rokuronium vid återkomsten av T2. Omedelbar reversering till barn och tonåringar har inte undersökts och kan därför inte rekommenderas förrän mer data finns tillgängliga. Därför rekommenderas inte sugammadex till nyfödda och spädbarn tills mer data finns tillgängliga.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se

Referenser

 • 1.

  Nguyen JH et al. Anesthesia for laparoscopic surgery. In: Kavic MS, Nezhat C, Winfield H, eds. Prevention & Management of Laparoendoscopic Surgical Complications. 3rd ed.

 • 2.

  Viby-Mogensen J et al. Miller’s Anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:1604–1621.e4.

 • 3.

  Goswami S et al. Miller’s Anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier; 2010:2389–2403.

 • 4.

  Ogunnaike BO et al. Anesth Analg. 2002;95(6):1793–1805.

 • 5.

  Berger JS et al. J Anesth Clin Res. 2013;4(8):1–7. doi:10.4172/2155-6148.1000345.

 • 6.

  Evers AS et al. . Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Co Inc; 2006:341–368.

 • 7.

  White PF et al. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Co Inc; 2009:451–468.

 • 8.

  Taylor P. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Co Inc; 2006:217–236.

 • 9.

  Madsen MV et al. Eur J Anaesthesiol. 2016;33(5):341–347. doi:10.1097/EJA.0000000000000360.

 • 10.

   Harris AM et al. Internet J Orthop Surg. 2007;7(2). http://archive.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-orthopedic-surgery/volume-7-number-2/orthopaedic-surgeryimplications-of-a-novel-encapsulationprocess- that-improves-neuromuscular-blockade-and-reversal.html#sthash.3CC9DnuL.dpbs. Accessed 22 September 2011.

 • 11.

   Chen B et al. Anesthesiologist’s Manual of Surgical Procedures. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2009:785–815.

 • 12.

   Norton JA et al. Manual of Surgical Procedures. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2009:626–643.

 • 13.

   Kim MH et al. Medicine. 2016;95(9):e2920. doi:10.1097/MD.00000000000002920.

 • 14.

   Martini CH et al. Br J Anaesth. 2014;112(3):498–505. doi:10.1093/bja/aet377.

 • 15.

   Cantineau JP et al.Anesthesiology. 1994;81(3):585–590

 • 16.

   Jones RK, Caldwell JE, Brull SJ, et al. Anesthesiology. 2008;109(5):816–824.

 • 17.

   Blobner M et al. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(10):874–881. doi:10.1097/EJA.0b013e32833d56b7.

 • 18.

   BRIDION SPC 06/2021

SE-XBR-00002 09/2021