Anpassa behandling inför ramadan eller ej?

Default Image

I denna film får vi följa Samir som skall fasta under ramadan och vi får ta del av de utmaningar läkaren ställs inför. Måste Samirs läkemedels behandling anpassas? Hur hade du behandlat?

JANUVIA® (sitagliptin) DPP-4-hämmare, Rx, (F), (SPC 02/2021) filmdragerade tabletter 25 mg; 50 mg; 100 mg.

Indikationer: För vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2, som ett tillägg till kost och motion

  • I monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans
  • I kombination med: metformin, sulfonureid, sulfonureid och metformin, PPAR-agonist, PPAR-agonist och metformin när, max tolererbar dos av ovanstående alternativ inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll
  • Som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) när en stabil insulindosering ej givit tillfredsställande glykemisk kontroll.

Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Graviditet och amning: (B:3) I avsaknad av humandata bör JANUVIA inte användas under graviditet. JANUVIA bör inte användas under amning. JANUVIA ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga. Vid förskrivning och för aktuell information, förpackningar och priser se fass.se.

SE-DIA-00064 03/2021