Hur anpassar du behandlingen av typ 2-diabetes till dina äldre och svaga patienter?

Målet för glukossänkande behandling till de mest sjuka äldre bör i de flesta fall inriktas på undvikande av hypoglykemi respektive symtomgivande hyperglykemi, snarare än förebyggande av komplikationer.1

För att kunna ge de mest sjuka äldre en god vård är det nödvändigt att anpassa generella rekommendationer efter dessa personers särskilda förutsättningar och en hög grad av individanpassning bör styra valet av terapi.1

Läs mer i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.1

Till behandlings-
rekommendationerna

Genom att klicka på knappen kommer ni till en extern hemsida. Denna hemsida varken ägs eller kontrolleras av MSD. MSD är inte ansvarig för innehållet på denna hemsida.

Januvia® (sitagliptin) när blodsockret är utom kontroll2

 • Kan användas av patienter med alla stadier av nedsatt njurfunktion2a
 • Ger ingen ökad kardiovaskulär risk2,3b
 • Har låg hypoglykemisk risk2c

JANUVIA® (sitagliptin) DPP-4-hämmare (Rx; Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga. SPC 09/2021) filmdragerade tabletter 25 mg; 50 mg; 100 mg.

Indikationer: För vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2, som ett tillägg till kost och motion

som monoterapi:

 • i de fall där enbart kost och motion inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

som kombinationsterapi med:

 • metformin i de fall där kost och motion tillsammans med metformin i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
 • en sulfonureid i de fall där kost och motion tillsammans med maximal tolererbar dos av en sulfonureid i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.
 • en PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma) agonist (t ex tiazolidindion) i de fall där en PPARγ-agonist är lämplig och kost och motion tillsammans med en PPARγ-agonist i monoterapi inte ger tillfredställande glykemisk kontroll.

som trippel kombinationsterapi med:

 • en sulfonureid och metformin i de fall där kost och motion tillsammans med kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
 • en PPARγ-agonist och metformin i de fall där en PPARγ-agonist är lämplig och kost och motion tillsammans med kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Graviditet och amning: (B:3) I avsaknad av humandata bör JANUVIA inte användas under graviditet. JANUVIA bör inte användas under amning (Grupp IVa).

Vid förskrivning och för aktuell information, förpackningar och priser se fass.se.

a I ngen dosjustering krävs vid måttligt nedsatt njurfunktion vid GFR≥45ml/min. Dosjustering krävs vid måttligt (GFR≥30 till <45 ml/min) eller kraftigt (GFR ≥15 till <30 ml/min) nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursjukdom (ESRD, end-stage renal disease) (GFR <15 ml/min).2

b Sitagliptin visade non-inferiority vid median 3 års uppföljning (p<0,001) i TECOS randomiserade, dubbelblinda studie med sitagliptin (n=7257) eller placebo (n=7266) som tilläggsbehandling. Primära effektmåttet var tiden till första händelsen av CV-död, icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke eller sjukhusinläggning för instabil angina.2,3

c I TECOS randomiserade, dubbelblinda studie jämfördes behandling med sitagliptin (n=7332) mot placebo (n=7339). Incidensen för hypoglykemi: 1,0% (sitagliptin), 0,7% (placebo). Vid insulintilläggsbehandling: 2,7% (sitagliptin), 2,5% (placebo).2

REFERENSER:

 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. 4:2017
 2. Januvia® produktresumé 09/2021
 3. Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, et al. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(3):232-242.